لیست قیمت کنتاکتور اشنایدر

  • Share it:

Schneider Contractor

کنتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته می شود و یک سری کنتاکت عایق شده را از یکدیگر به آن متصل هستند و با آن حرکت می کنند.

کنتاکتور اشنایدر

  مشخصات فنی کنتاکتور اشنایدر:

  • آمپر: از ۹ آمپر تا ۸۰۰ آمپر
  • توان: از ۴ کیلووات تا ۴۴۰ کیلووات

 

جریان فیوزجریان بیمتالجریان کنتاکتورولتاژ ۴۱۵ – ۴۴۰ Vولتاژ ۴۱۵ – ۴۴۰ Vولتاژ ۳۸۰ Vولتاژ ۳۸۰ Vولتاژ ۲۲۰ – ۲۴۰ Vولتاژ ۲۲۰ – ۲۴۰ V
AAAHPkWHPkWHPkW
۱۶۷-۱۰۱۲۱۰۷.۵۱۰۷.۵۵.۵۴
۲۰۷-۱۰۱۲۱۲.۵۹
۲۰۱۰-۱۳۱۲۱۳.۵۱۰ ۷.۵۵.۵
۲۵۱۳-۱۸۱۶۱۵۱۱۱۵۱۱
۳۲۱۳-۱۸۱۶۲۰۱۵۲۰۱۵۱۰۷.۵
۴۰۱۸.۵-۲۵۲۵ ۲۵ ۱۸.۵ ۲۵۱۸.۵ ۱۳.۵۱۰
۴۰۱۸-۵۲۵
۵۰۱۸.۲۵۲۵۳۰۲۲
۵۰-۶۳۲۳-۳۲۴۰۳۰۲۲
۶۳۲۳-۳۲۴۰۳۵۲۵۲۰۱۵
۶۳۳۰-۴۰۴۰۴۰۳۰۴۰۳۰ ۲۵۱۸.۵
۸۰۳۰-۴۰۴۰ ۴۵۳۳
۸۰۳۰-۴۰۴۰ ۵۰۳۷
۸۰۳۸-۵۰۶۳
۱۰۰۳۸-۵۰۶۳۶۰۴۵
۱۰۰۴۸-۵۷۶۳۷۰۵۰۶۰۴۵
۱۲۵۵۷-۶۶۶۳۸۰۵۸۷۵۵۵۴۰۳۰
۱۲۵۶۰-۸۰۸۰۹۰۶۵۵۰۳۷
۱۶۰۷۵-۱۰۵۱۲۵۱۰۰۷۵۱۰۰۷۵۶۰۴۵
۲۰۰۷۵-۱۰۵۱۲۵۱۲۵۹۰
۲۰۰۹۵-۱۲۵۱۲۵۱۲۵۹۰۷۵۵

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.