لیست قیمت کلید مینیاتوری Hyundai

  • Share it:

لیست قیمت کلید مینیاتوری Hyundai

لیست قیمت کلید مینیاتوری Hyundai

 

ردیفشرح کالاکد کالاقیمت ( ریال)
۱کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲ آمپر HIBD63A-2A(B)۵۲.۰۰۰
۲کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۴ آمپرHIBD63A-4A(B)۵۲.۰۰۰
۳کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۶ آمپرHIBD63A-6A(B)۵۲.۰۰۰
۴کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۱۰ آمپرHIBD63A-10A(B)۵۲.۰۰۰
۵کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۰ آمپرHIBD63A-20A(B)۵۲.۰۰۰
۶کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۵ آمپرHIBD63A-25A(B)۵۲.۰۰۰
۷کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۳۲ آمپرHIBD63A-32A(B)۵۲.۰۰۰
۸کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۴۰ آمپرHIBD63A-40A(B)۵۲.۰۰۰
۹کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۵۰ آمپرHIBD63A-50A(B)۵۸.۰۰۰
۱۰کلید مینیاتوری ۱ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۶۳ آمپرHIBD63A-63A(B)۵۸.۰۰۰
۱۱کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲ آمپرHIBD63F-2A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۲کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۴ آمپرHIBD63F-4A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۳کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۶ آمپرHIBD63F-6A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۴کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۱۰ آمپرHIBD63F-10A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۵کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۰ آمپرHIBD63F-20A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۶کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۵ آمپرHIBD63F-25A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۷کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۳۲ آمپرHIBD63F-32A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۸کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۴۰ آمپرHIBD63F-40A(B)۱۱۶.۰۰۰
۱۹کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۵۰ آمپرHIBD63F-50A(B)۱۱۶.۰۰۰
۲۰کلید مینیاتوری ۲ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۶۳ آمپرHIBD63F-63A(B)۱۱۶.۰۰۰
۲۱کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۱۶ آمپرHIBD63F-16A-N (B)۱۱۶.۰۰۰
۲۲کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۵ آمپرHIBD63F-25A-N (B)۱۱۶.۰۰۰
۲۳کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۳۲ آمپرHIBD63F-32A-N (B)۱۱۶.۰۰۰
۲۴کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۱۶ آمپرHIBD63F-16A-N (B)۱۱۶.۰۰۰
۲۵کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۵ آمپرHIBD63F-25A-N (B)۱۱۶.۰۰۰
۲۶کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۳۲ آمپرHIBD63F-32A-N (B)۱۱۶.۰۰۰
۲۷کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۳۲ آمپرHIBD63F-32A-N (B)۱۱۶.۰۰۰
۲۸کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲ آمپرHIBD63K-2A(B)۱۸۱.۰۰۰
۲۹کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۴ آمپرHIBD63K-4A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۰کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۶ آمپرHIBD63K-6A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۱کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۱۰ آمپرHIBD63K-10A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۲کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۱۶ آمپرHIBD63K-16A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۳کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۰ آمپرHIBD63K-20A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۴کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۵ آمپرHIBD63K-25A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۵کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۴۰ آمپرHIBD63K-40A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۶کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۵۰ آمپرHIBD63K-50A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۷کلید مینیاتوری ۳ پل تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۶۳آمپرHIBD63K-63A(B)۱۸۱.۰۰۰
۳۸کلید محافظ جان ۲ پل ۲۵ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC63F-25A۳۹۱.۰۰۰
۳۹کلید محافظ جان ۲ پل ۳۲ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC63F-32A۳۹۱.۰۰۰
۴۰کلید محافظ جان ۲ پل ۴۰ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC 63F-40A۳۹۱.۰۰۰
۴۱کلید محافظ جان ۲ پل ۶۳ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC 63F-63A۳۹۱.۰۰۰
۴۲کلید محافظ جان ۴ پل ۲۵ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC 63P-25A۶۹۸.۰۰۰
۴۳کلید محافظ جان ۴ پل ۳۲ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC 63P-32A۶۹۸.۰۰۰
۴۴کلید محافظ جان ۴ پل ۴۰ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC 63P-40A۶۹۸.۰۰۰
۴۵کلید محافظ جان ۴ پل ۶۳ آمپر ۳۰ میلی آمپرHIRC 63P-63A۷۱۶.۹۰۰
۴۶کلید قابل قطع زیر بار ۱ پل ۴۰ آمپرHISD125A-40A۵۸.۰۰۰
۴۷کلید قابل قطع زیر بار ۱ پل ۴۰ آمپرHISD125A-40A۵۸.۰۰۰
۴۸کلید قابل قطع زیر بار ۱ پل ۶۳ آمپرHISD125A-63A۵۸.۰۰۰
۴۹کلید قابل قطع زیر بار ۱ پل ۱۰۰ آمپرHISD125A-100A۷۵.۰۰۰
۵۰کلید قابل قطع زیر بار ۳ پل ۶۳ آمپرHISD125k-63A۲۲۷.۸۰۰
۵۱کلید قابل قطع زیر بار ۳ پل ۱۰۰ آمپرHISD125k-100A۲۸۷.۲۰۰
۵۲کلید قابل قطع زیر بار ۳ پل ۱۲۵ آمپرHISD125k-125A۳۰۳.۷۰۰

 

اینورتر – کنترل دور موتور سه فاز ۳۸۰  ولت جهت کاربری های سنگین (Heavy Duty )

ردیفشرح کالاکد کالاقیمت ( ریال)
۱اینورتر N700 سه فاز (KW) 5.5N700-055HF۱۹.۰۰۰.۰۰۰
۲اینورتر N700 سه فاز (KW) 7.5N700-075HF۲۱.۹۰۰.۰۰۰
۳اینورتر N700 سه فاز (KW) 11N700-110HF۲۶.۰۰۰.۰۰۰
۴اینورتر N700 سه فاز (KW) 15N700-150HF۳۴.۲۰۰.۰۰۰
۵اینورتر N700 سه فاز (KW) 18.5N700-185HF۳۷.۵۰۰.۰۰۰
۶اینورتر N700 سه فاز (KW) 22N700-200HF۴۱.۵۰۰.۰۰۰
۷اینورتر N700 سه فاز (KW) 30N700-300HF۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۸اینورتر N700 سه فاز (KW) 37N700-370HF۶۲.۵۰۰.۰۰۰
۹اینورتر N700 سه فاز (KW) 45N700-450HF۷۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰اینورتر N700 سه فاز (KW) 55N700-550HF۸۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۱اینورتر N700 سه فاز (KW) 75N700-750HF۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲اینورتر N700 سه فاز (KW) 90N700-900HF۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۳اینورتر N700 سه فاز (KW) 110N700-1100HF۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴اینورتر N700 سه فاز (KW) 132N700-1320HF۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.