لیست قیمت کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای

  • Share it:

کمپکت هیوندای

لیست قیمت کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای

 

ردیفشرح کالاکد کالاقیمت ( ریال)
۱کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۲۰ آمپرUCB100R 3P-20۱.۲۳۸.۰۰۰
۲کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۳۰ آمپرUCB100R 3P-30۱.۲۳۸.۰۰۰
۳کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۴۰ آمپرUCB100R 3P-40۱.۲۳۸.۰۰۰
۴کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۵۰ آمپرUCB100R 3P-50۱.۲۳۸.۰۰۰
۵کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۶۰ آمپرUCB100R 3P-60۱.۲۳۸.۰۰۰
۶کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۷۵ آمپرUCB100R 3P-75۱.۲۳۸.۰۰۰
۷کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۱۰۰ آمپرUCB100R 3P-100۱.۲۳۸.۰۰۰
۸کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۱۲۵ آمپرUCB250S 3P-125۱.۹۱۱.۰۰۰
۹کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۱۵۰ آمپرUCB250S 3P-150۱.۹۱۱.۰۰۰
۱۰کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۱۷۵ آمپرUCB250S 3P-175۱.۹۱۱.۰۰۰
۱۱کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۲۰۰ آمپرUCB250S 3P-200۱.۹۱۱.۰۰۰
۱۲کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۲۲۵ آمپرUCB250S 3P-225۱.۹۱۱.۰۰۰
۱۳کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۳۰۰ آمپرUCB400R 3P-300۴.۳۶۶.۰۰۰
۱۴کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۳۰۰ آمپرUCB400R 3P-300۴.۳۶۶.۰۰۰
۱۵کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۳۵۰ آمپرUCB400R 3P-350۴.۳۶۶.۰۰۰
۱۶کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۴۰۰ آمپرUCB400R 3P-400۴.۴۰۳.۰۰۰
۱۷کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۵۰۰ آمپرUCB630R 3P-500۷.۱۴۸.۰۰۰
۱۸کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم ۳ پل ۶۳۰ آمپرUCB630R 3P-630۷.۳۴۲.۰۰۰
۱۹کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۱۶ آمپر حرارتیUCB100R 3P-16F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۰کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۲۰ آمپر حرارتیUCB100R 3P-20F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۱کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۲۵ آمپر حرارتیUCB100R 3P-25F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۲کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۳۲ آمپر حرارتیUCB100R 3P-32F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۳کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۴۰ آمپر حرارتیUCB100R 3P-40F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۴کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۵۰ آمپر حرارتیUCB100R 3P-50F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۵کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۶۳ آمپر حرارتیUCB100R 3P-63F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۶کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۸۰ آمپر حرارتیUCB100R 3P-80F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۷کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۱۰۰ آمپر حرارتیUCB100R 3P-100F۱.۴۳۷.۰۰۰
۲۸کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۱۲۵ آمپر حرارتیUCB250S 3P-125F۲.۲۴۷.۰۰۰
۲۹کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۱۶۰ آمپر حرارتیUCB250S 3P-160 F۲.۲۷۴.۰۰۰
۳۰کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۲۰۰ آمپر حرارتیUCB250S 3P-200 F۲.۲۷۴.۰۰۰
۳۱کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۲۵۰ آمپر حرارتیUCB250S 3P-250 F۲.۲۷۴.۰۰۰
۳۲کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۴۰۰ آمپر حرارتیUCB400S 3P-400 F۵.۹۱۳.۰۰۰
۳۳کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۶۳۰ آمپر حرارتیUCB630R 3P-630 F۸.۳۱۲.۰۰۰
۳۴کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم ۳ پل ۸۰۰ آمپر حرارتیUCB800R 3P-800 F۱۰.۱۲۵.۰۰۰
۳۵کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی ۳ پل ۱۰۰۰آمپرUCB1000S 3P -1000F/HIBS1003NE۱۹.۷۲۲.۰۰۰
۳۶کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی ۳ پل ۱۲۵۰آمپرUCB1250S 3P -1250F/HIBS1203NE۲۱.۹۷۰.۰۰۰
۳۷کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی ۳ پل ۱۶۰۰آمپرUCB1600S۳۲.۸۴۴.۰۰۰
۳۸کلید کمپکت ۴۰۰ آمپر قابل تنظیم الکترونیکیUPB400S 3P-400/HiBS403NE۷.۲۲۳.۰۰۰
۳۹کلید کمپکت ۶۳۰ آمپر قابل تنظیم الکترونیکیUPB630S 3P-630A/HiBS603NE۸.۷۷۸.۰۰۰
۴۰کلید کمپکت فیکس ۸۰۰ آمپرUCB800R 3P – ۸۰۰A/HiBE 803-800۸.۲۸۰.۰۰۰
۴۱کنتاکت کمکی چپ برای کلید های تا ۱۰۰ آمپرAUX -10B-L1۲۶۶.۲۰۰
۴۲کنتاکت کمکی راست برای کلید های تا ۱۰۰ آمپرAUX -10B-R1۲۶۶.۲۰۰
۴۳کنتاکت کمکی برای کلید ۱۶۰۰ آمپرAUX160NE R1۱.۹۰۰.۰۰۰
۴۴کنتاکت کمکی چپ برای کلید های۱۲۵ الی ۲۵۰ آمپرAUX- 20C-L1۲۶۶.۲۰۰
۴۵کنتاکت کمکی راست برای کلید های۱۲۵ الی ۲۵۰ آمپرAUX- 20C-R1۲۶۶.۲۰۰
۴۶کنتاکت کمکی کمپکت غیر قابل تنظیم ۳۰۰ الی ۸۰۰ آمپر AUX -46D۳۲۵.۶۰۰
۴۷کنتاکت کمکی برای کلید های ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر قابل تنظیمAUX -46NE-L1۳۲۷.۲۰۰
۴۸کنتاکت کمکی برای کلید های ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر قابل تنظیم تیپ UAUX 46UPL1۲۹۵.۶۰۰
۴۹کنتاکت کمکی برای کلید های ۸۰۰ الی ۱۲۵۰ آمپر قابل تنظیم AUX-80NE –R1۴۷۰.۰۰۰
۵۰کنتاکت خطا تا ۱۰۰آمپرALT-10B۴۹۰.۴۰۰
۵۱کنتاکت خطا ۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپرALT-20C۴۹۰.۰۰۰
۵۲کنتاکت خطا۳۰۰ تا ۸۰۰آمپر فیکسALT-46D۶۰۶.۰۰۰
۵۳کنتاکت خطا ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر قابل تنظیمALT-46NE۶۰۶.۹۰۰
۵۴کنتاکت خطا ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر قابل تنظیم تیپ UALT46 U PR1۵۰۹.۱۰۰
۵۵کنتاکت خطا ۸۰۰ تا ۱۲۵۰آمپر قابل تنظیمALT-80 NE۷۲۶.۴۰۰
۵۶رله شانت برای کلید ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ سری UCBSHT 120 NE H۱.۰۸۰.۷۰۰
۵۷رله شانت ۲۲۰ ولت برای کلید کمپکت ۱۶۰۰SHT 160 NE H۱.۹۳۴.۱۰۰
۵۸رله شنت ۲۲۰ ولت برای کلید های تا ۱۰۰ّّّ آمپرSHT -10B –H۵۹۰.۴۰۰
۵۹رله شنت ۲۲۰ ولت برای کلید های ۱۲۵ الی ۲۵۰ آمپرSHT -20C –H۵۹۰.۴۰۰
۶۰رله شنت ۲۲۰ ولت برای کلید های ۳۰۰ الی ۸۰۰ آمپرفیکس SHT -46D –H۷۸۸.۱۰۰
۶۱رله شنت ۲۲۰ ولت برای کلید های ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپرقابل تنظیم SHT-46NE-H۷۸۸.۱۰۰
۶۲رله شنت برای کلید ۶۳۰ و ۴۰۰UPBSHT46UPB۷۸۸.۱۰۰
۶۳رله شنت ۲۲۰ ولت برای کلید های ۸۰۰ الی ۱۲۵۰ آمپرقابل تنظیم SHT-80NE -H۹۲۵.۷۰۰
۶۴رله آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت برای کلید کمپکت ۱۶۰۰ آمپرUVT 160NE P۲.۰۳۷.۲۰۰
۶۵رله آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت برای کلید های ۴۰۰ و ۶۳۰ UPB UVT 46UPB۱.۱۸۳.۷۰۰
۶۶رله آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت برای کلید های تا ۱۰۰آمپرUVT-10B-P۱.۱۰۸.۵۰۰
۶۷رله آندر ولتاژ کلید ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ آمپرUVT-120 NE P۱.۱۶۶.۴۰۰
۶۸رله آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت برای کلید های ۱۲۵ الی ۲۵۰ آمپرUVT-20C-P۱.۳۵۰.۰۰۰
۶۹رله آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت برای کلید های ۳۰۰ الی ۴۰۰ ّآمپر فیکسUVT-46D-P۱.۱۸۳.۷۰۰
۷۰رله آندر ولتاژ ۲۲۰ ولت برای کلید های ۴۰۰ الی ۶۳۰ ّآمپر قابل تنظیم UVT-46NE-P۱.۱۸۳.۷۰۰
۷۱رله آندر ولتاژ جهت کلید ۸۰۰ آمپر قابل تنظیمUVT-80 NE-P۱.۱۶۶.۴۰۰
۷۲دسته کوتاه کلید ۱۰۰ آمپرTFG10 BE۸۴۷.۵۰۰
۷۳دسته کوتاه برای کلید های NTTFG 12NE۱.۰۳۸.۶۰۰
۷۴دسته کوتاه برای کلید های ۱۲۵ الی ۲۵۰ آمپرTFG 20C۹۸۵.۹۰۰
۷۵دسته کلید ۴۰۰ و ۶۰۰ فیکسTFG 46 DE۱.۰۲۵.۸۰۰
۷۶دسته کوتاه کلید اتوماتیکTFG 46 NE۱.۵۳۵.۶۰۰
۷۷دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 10B۱.۱۱۸.۲۰۰
۷۸دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 12NE۱.۱۴۰.۱۰۰
۷۹دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 20C۱.۱۶۰.۴۰۰
۸۰دسته بلند کلید اتوماتیکTFH 46NE۲.۱۱۲.۴۰۰
۸۱موتور کلید کمپکت ۱۰۰ آمپر سری UMOT 10 UB ADC220۴.۹۰۰.۰۰۰
۸۲موتور کلید کمپکت ۱۶۰۰ آمپرMOT 160NE AC220۲۴.۰۸۷.۰۰۰
۸۳موتور کلید کمپکت ۱۲۵ تا ۲۵۰MOT 20CNE ADC220۵.۶۳۷.۰۰۰
۸۴موتور کلید کمپکت ۲۰۰ آمپر سری U MOT 20UCADC220۵.۶۳۷.۰۰۰
۸۵موتور برای کلید کمپکت ۴۰۰ آمپر فیکسMOT 40D ADC220۷.۶۵۳.۰۰۰
۸۶موتور کلید کمپکت ۴۰۰، ۶۰۰ تیپ NE و UPBMOT 46NE ADC220۷.۸۷۱.۰۰۰
۸۷موتور ۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر فیکسMOT 68ENE ADC220۸.۲۰۶.۰۰۰
۸۸موتور کلید کمپکت ۸۰۰، ۱۲۵۰، ۱۰۰۰ قابل تنظیمMOT 80NEAD C220۸.۳۷۸.۰۰۰
۸۹شمش برای کلید ۱۲۵ تا ۲۵۰ آمپرTBB 20 C 3 ۳۲۵.۰۰۰
۹۰شمش برای کلید ۴۰۰ آمپر قابل تنظیمTBB40 NE 3۹۰۰.۰۰۰
۹۱شمش برای کلید ۳۰۰ تا ۴۰۰ آمپر فیکس و حرارتی F400TBB 4S 3۶۹۰.۰۰۰
۹۲شمش برای کلید ۶۳۰ آمپر قابل تنظیمTBB 60NE 3 ۱.۶۰۰.۰۰۰
۹۳شمش برای کلید ۵۰۰ تا ۶۰۰ آمپر فیکس و حرارتی F600TBB 6S 3۱.۲۰۰.۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.