لیست قیمت ژنراتورهای استمفورد مارکStamford Power ساخت چین

  • Share it:

لیست قیمت ژنراتورهای مارکStamford Power ساخت چین

ژنراتورهای مارک استمفورد پاور

 

ژنراتورهای استمفورد پاور در دو نوع شفت داد و بدون شفت موجود می باشد.

قدرت KWقدرت KVAقیمت (ریال)
۶.۵۸۱۱۵۵۰۰۰۰
۸.۸۱۱۱۵۴۰۰۰۰۰
۱۰.۸۱۳.۵۱۸۱۵۰۰۰۰
۱۲.۸۱۶۲۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۲۰۲۴۷۵۰۰۰۰
۱۸۲۲.۵۲۷۵۰۰۰۰۰
۲۲۲۷.۵۳۰۸۰۰۰۰۰
۲۵۳۱۳۱۳۵۰۰۰۰
۳۰۳۷.۵۳۴۶۵۰۰۰۰
۳۲۴۰۳۵۷۵۰۰۰۰
۳۴۴۲.۵۳۶۸۵۰۰۰۰
۴۰۵۰۴۲۹۰۰۰۰۰
۴۸۶۰۴۶۷۵۰۰۰۰
۵۸۷۲.۵۴۹۵۰۰۰۰۰
۶۸۸۵۵۴۴۵۰۰۰۰
۸۰۱۰۰۶۴۹۰۰۰۰۰
۹۱۱۱۴۶۶۰۰۰۰۰۰
۹۴۱۱۷.۵۶۸۷۵۰۰۰۰
۱۰۰۱۲۵۷۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۲۱۴۰۷۲۶۰۰۰۰۰
۱۲۰۱۵۰۷۸۱۰۰۰۰۰
۱۲۸۱۶۰۸۰۸۵۰۰۰۰
۱۴۰۱۷۵۹۰۷۵۰۰۰۰
۱۴۴۱۸۰۹۱۳۰۰۰۰۰
۱۶۰۲۰۰۹۳۵۰۰۰۰۰
۲۰۰۲۵۰۱۱۲۷۵۰۰۰۰
۲۳۶۲۹۵۱۴۰۲۵۰۰۰۰
۲۴۰۳۰۰۱۴۳۰۰۰۰۰۰
۲۶۰۳۲۵۱۴۸۵۰۰۰۰۰
۳۰۴۳۸۰۱۵۴۰۰۰۰۰۰
۳۶۰۴۵۰۲۰۵۷۰۰۰۰۰
۴۰۰۵۰۰۲۳۲۱۰۰۰۰۰
۴۸۰۶۰۰۲۵۳۰۰۰۰۰۰
۵۲۹۶۷۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.