لیست قیمت موتور پمپ آگرو

  • Share it:

لیست قیمت موتور پمپ آگرو

موتور پمپ آگرو

۱پمپ آبAD40پمپ آب دیزلی با موتور ۹.۵hp میزان آب دهی : ۴in۱۴.۸۰۰.۰۰۰
۲پمپ آبAD30پمپ آب دیزلی با موتور ۷hp میزان آب دهی : ۳in۱۲.۸۰۰.۰۰۰
۳پمپ آبAG40پمپ آب دیزلی با موتور ۱۵hp میزان آب دهی : ۴in۱۰.۶۰۰.۰۰۰
۴پمپ آبAG30پمپ آب دیزلی با موتور ۷hp میزان آب دهی : ۳in۵.۳۰۰.۰۰۰
۵پمپ آبAG20پمپ آب دیزلی با موتور ۷hp میزان آب دهی : ۲in۴.۸۰۰.۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.