موتور برق جیانگ دانگ ( jiangdong )

  • Share it:

لیست قیمت موتور برق جیانگ دانگ

موتور برق جیانگ دونگ

  قیمت (ریال)
yanmar TF 90Mموتور ژنراتور یانمار KVA 5 دیزل استارتی آب خنک ۱۲۲,۹۹۰,۰۰۰
yanmar TF 160موتور ژنراتور یانمار KVA 9 دیزل استارتی آب خنک ۲۰۸,۰۵۰,۰۰۰
yanmar TF 190موتور ژنراتور یانمار KVA 14 دیزل استارتی آب خنک ۲۳۶,۰۹۰,۰۰۰
JD 2800 Tموتور ژنراتور جیاندونگ ۱ کیلو وات ۶,۲۸۰,۰۰۰
JD 2800 Angel موتور ژنراتور جیاندونگ ۱ کیلو وات ۵,۹۸۰,۰۰۰
JD 3500 ARموتور ژنراتور جیاندونگ ۲ کیلو وات ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
JD 3500 Iموتور ژنراتور جیاندونگ ۲ کیلو وات ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
JD 5000 Iموتور ژنراتور جیاندونگ ۲.۵ کیلو وات ۱۰,۴۶۰,۰۰۰
JD 5000 ARموتور ژنراتور جیاندونگ ۲.۵ کیلو وات ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
JD 5000 JWموتور ژنراتور جیاندونگ ۲.۵ کیلو وات ۱۰,۴۶۰,۰۰۰
JD 5500 Tموتور ژنراتور جیاندونگ ۳ کیلو وات ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
JD 5500 DX Eموتور ژنراتور جیاندونگ ۳ کیلو وات ۱۴,۴۹۰,۰۰۰
JD 5500 JWموتور ژنراتور جیاندونگ ۳ کیلو وات ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
JD 5500 Tموتور ژنراتور جیاندونگ ۳.۵ کیلو وات ۱۵,۸۷۰,۰۰۰
JD 5500 DX Eموتور ژنراتور جیاندونگ ۳.۵ کیلو وات استارتی ۱۷,۸۲۰,۰۰۰
JD 5500 JWموتور ژنراتور جیاندونگ ۴ کیلو وات ۱۹,۳۲۰,۰۰۰
JD 6000 ARموتور ژنراتور جیاندونگ ۵ کیلو وات ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
JD 6000 ARE2موتور ژنراتور جیاندونگ ۷.۵ کیلو وات استارتی ۲۶,۴۴۰,۰۰۰
JD 6500 DXETHBموتور ژنراتور جیاندونگ ۸.۵ کیلو وات چرخ دار استارتی ۳۵,۰۶۰,۰۰۰
JD 7000IEموتور ژنراتور جیاندونگ ۸.۵ کیلو وات چرخ دار استارتی سه فاز امر جنسی ۴۸,۲۸۰,۰۰۰
JD 7500 THEBموتور ژنراتور جیاندونگ ۸.۵ کیلو وات چرخ دار استارتی با تابلو امر جنسی ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
JD 8500 THEBموتور ژنراتور جیاندونگ ۶.۵ کیلو وات استارتی چرخ دار ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
۳ JD 8500 THEBموتور ژنراتور جیاندونگ ۷.۵ کیلو وات استارتی ۲۷,۱۳۰,۰۰۰
JD 8500 THEB AUTموتور ژنراتور جیاندونگ ۷.۵ کیلو وات استارتی ۲۷,۱۳۰,۰۰۰
JD 700 E3موتور ژنراتور جیاندونگ ۵ کیلو وات دیزل استارتی ۳ فاز ۲۸,۲۲۰,۰۰۰
JDE 7000 Tموتور ژنراتور جیاندونگ ۵ کیلو وات دیزل استارتی سایلنت ۳۳,۳۴۰,۰۰۰
JDE 7000 T3موتور ژنراتور جیاندونگ ۵ کیلو وات دیزل استارتی سایلنت ۳ فاز ۳۵,۰۶۰,۰۰۰
JDE 7000 Eموتور ژنراتور جیاندونگ ۵ کیلو وات دیزل استارتی ۲۸,۳۰۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.