لیست قیمت بیمتال LS

  • Share it:

 

لیست قیمت بیمتال LS

لیست قیمت محصولات  برق صنعتی فشار ضعیف و متوسط  LS

بی متال – رله های  اضافه بار حرارتی متاسل

MetaSol TOR(Thermal Overload Relays)

ردیفنوع کالامشخصات فنیجریان ( آمپر)قیمت ( ریال)
۱ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-12/3H ( for MC 6a)۴/۰ الی ۶۳۱۵.۰۰۰
۲ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-32/3H ( for MC 9a ~ 40a )۱ الی ۴۰۳۲۵.۰۰۰
۳ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-63/3H ( for MC 50a ~ 65a )۲۴الی ۶۵۵۵۰.۰۰۰
۴ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-95/3H ( for MC 75a ~ 100a )۲۸الی ۹۵۸۰۰.۰۰۰
۵ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-150/3H ( for MC 130a ~ 150a )۸۰الی ۱۵۰۱.۵۰۰.۰۰۰
۶ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-225/3H ( for MC 185a ~ 225a )۱۰۰الی ۲۴۰۱.۹۵۰.۰۰۰
۷ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-400/3H ( for MC 265a ~ 400a )۱۶۰الی ۴۰۰۳.۱۵۰.۰۰۰
۸پایه بی متال (جهت نصب بی متال روی ریل )UZ-32۹الی ۳۲۱۵۰.۰۰۰
۹پایه بی متال (جهت نصب بی متال روی ریل )UZ-63/S۴۰الی ۶۵۱۹۵.۰۰۰
۱۰پایه بی متال (جهت نصب بی متال روی ریل )UZ-95/S۷۵ الی ۱۰۰۲۱۰.۰۰۰
۱۱ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-32/3H۱الی ۱۰۳۷۷.۰۰۰
۱۲ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-32/3H۱۲ الی ۲۵۴۲۰.۰۰۰
۱۳ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-32/3H۲۲الی ۳۲۴۶۳.۰۰۰
۱۴ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-63/3H۶۵۸۰۱.۰۰۰
۱۵ بی متال ( رله اضافه بار حرارتی )MT-95/3H۲۴الی ۹۵۱.۴۱۲.۰۰۰
۱۶رله حفاظت موتور دارای نمایشگر دیجیتالDMP 06 - T۵/۰ الی ۶۳.۱۳۵.۰۰۰
۱۷رله حفاظت موتور دارای نمایشگر دیجیتالDMP 60 - T۵ الی ۶۰۳.۱۳۵.۰۰۰
۱۸کابل یک متری جهت اتصال به روی درب تابلوOptional Cable----۴۰۵.۰۰۰

موتور استارتر دستی

 

ردیفنوع کالامشخصات فنیجریان ( آمپر)قیمت ( ریال)
۱موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 1A (100 KA)۶۳/۰ الی ۱۴۸۵.۰۰۰
۲موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 1/6 A (100 KA)۱الی ۶/۱۴۸۵.۰۰۰
۳موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 2/5A (100 KA)۶/۱ الی ۵/۲۴۸۵.۰۰۰
۴موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 4A (100 KA)۵/۲ الی ۴۴۸۵.۰۰۰
۵موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 6A (100 KA)۴ الی ۶۴۸۵.۰۰۰
۶موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 8A (100 KA)۵ الی ۸۴۸۵.۰۰۰
۷موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 10A (50 KA)۶ الی ۱۰۴۸۵.۰۰۰
۸موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 13A (50 KA)۹ الی ۱۳۴۸۵.۰۰۰
۹موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 17A (20 KA)۱۱الی ۱۷۴۸۵.۰۰۰
۱۰موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 22A (15 KA)۱۴الی ۲۲۴۸۵.۰۰۰
۱۱موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 26A (15 KA)۱۸ الی ۲۶۴۸۵.۰۰۰
۱۲موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32S 32A (15 KA)۲۲الی ۳۲۴۸۵.۰۰۰
۱۳موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-63S 40A (25 KA)۲۸الی ۴۰۱.۲۵۰.۰۰۰
۱۴موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-63S 50A (25 KA)۳۴الی ۵۰۱.۲۵۰.۰۰۰
۱۵موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-63S 63A (25 KA)۴۵الی ۶۳۱.۲۵۰.۰۰۰
۱۶موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-100S 75A (50 KA)۵۵الی ۷۵۲.۶۰۰.۰۰۰
۱۷موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-100S 90A (50 KA)۷۰الی ۹۰۲.۶۰۰.۰۰۰
۱۸موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 1 A (100 KA)۶۳/۰ الی ۱۸۹۹.۰۰۰
۱۹موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 1/6 A (100 KA)۱الی ۶/۱۸۹۹.۰۰۰

 

MMS (Manual Motor Starter) S typeموتور

ردیفنوع کالامشخصات فنیجریان ( آمپر)قیمت ( ریال)
۱موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 2/5A (100 KA)۶/۱ الی ۵/۲۸۹۹.۰۰۰
۲موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 4A (100 KA)۵/۲ الی ۴۸۹۹.۰۰۰
۳موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 6A (100 KA)۴ الی ۶۸۹۹.۰۰۰
۴موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 8A (100 KA)۵ الی ۸۸۹۹.۰۰۰
۵موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 10A (100 KA)۶ الی ۱۰۸۹۹.۰۰۰
۶موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 13A (100 KA)۹ الی ۱۳۸۹۹.۰۰۰
۷موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 17A (50 KA)۱۱الی ۱۷۸۹۹.۰۰۰
۸موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 22A (50 KA)۱۴الی ۲۴۸۹۹.۰۰۰
۹موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 26A (50 KA)۱۸ الی ۲۶۸۹۹.۰۰۰
۱۰موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-32H 32A (50 KA)۲۲الی ۳۲۸۹۹.۰۰۰
۱۱موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-63H 40A (50 KA)۲۸الی ۴۰۲.۱۱۴.۰۰۰
۱۲موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-63H 50A (50 KA)۳۴الی ۵۰۲.۱۱۴.۰۰۰
۱۳موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-63H 63A (50 KA)۴۵الی ۶۳۲.۱۱۴.۰۰۰
۱۴موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-100H 75A (75 KA)۵۵الی ۷۵۳.۸۴۳.۰۰۰
۱۵موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-100H 90A (75 KA)۷۰الی ۹۰۳.۸۴۳.۰۰۰
۱۶موتور استارتر ( کلید حرارتی )MMS-100H 100A (75 KA)۸۰ الی ۱۰۰۳.۸۴۳.۰۰۰
۱۷کنتاکت کمکی موتور استارتر ( نصب از رو)FX (for MMS ) (1 NO+ 1NC)۶۳/۰ الی ۶۳۱۰۰.۰۰۰
۱۸کنتاکت کمکی موتور استارتر ( نصب از بغل )LX (for MMS ) (1 NO+ 1NC)۶۳/۰ الی ۶۳۱۳۰.۰۰۰
۱۹کنتاکت خطای موتور استارتر ( نصب از بغل )LA (for MMS ) (1 NO+ 1NC)۶۳/۰ الی ۶۳۱۳۰.۰۰۰۰
۲۰رله شنت موتور استارتر ( نصب از بغل)RS (for MMS )۶۳/۰ الی ۶۳۲۵۵.۰۰۰
۲۱رله آندر ولتاژ موتور استارتر ( نصب از بغل)RU (for MMS )۶۳/۰ الی ۶۳۲۵۵.۰۰۰
۲۲دستگیره گردان با محور ۳۱۵mmMEH 32 (for MMS 32H)۶۳/۰ الی ۳۲۳۳۹.۰۰۰
۲۳دستگیره گردان با محور ۳۱۵mmMEH 63 (for MMS 63S,63H)۴۰ الی ۶۳۳۵۰.۰۰۰
۲۴دستگیره گردان با محور ۳۱۵mmMEH 100 (for MMS100S,100H)۷۵الی ۱۰۰۳۵۰.۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.