لیست قیمت الکترو پمپ صنعتی سایر ایتالیا – SAER

  • Share it:

لیست قیمت الکترو پمپ صنعتی سایر ایتالیا – SAER

پمپ صنعتی سایر

مدل نوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
M300Bجتی برنزی تکفاز۲۶۰۷۱.۵۱.۲۵۹۲۸۰۰۰۰
M400Aجتی برنزی تکفاز۳۶۳۱۰۱.۵۱.۲۵۱۱۸۸۰۰۰۰
M600Bجتی استیل تک فاز ۲۶۰۷۱.۵۱.۲۵۹۹۰۰۰۰۰
M600Aجتی استیل سه فاز ۳۶۹۷۱.۵۱.۲۵۱۰۹۵۰۰۰۰
0P32/6استیل فشار قوی ۶ پروانه ۱.۵۵۵۸۱.۲۵۱۱۴۲۳۰۰۰۰
OP40/6استیل فشار قوی ۶ پروانه ۳۶۴۱۴۱.۵۱.۵۱۹۰۲۰۰۰۰
OP32/11افقی طبقاتی فشار قوی سه فاز۳۱۰۰۸۱.۲۵۱۲۳۶۸۰۰۰۰
0P32/11افقی طبقاتی فشار قوی تک فاز۳۱۰۰۸۱.۲۵۱۲۵۸۸۰۰۰۰
0P65/3افقی طبقاتی فشار قوی سه فاز۷.۵۷۸۴۰۲.۵۲.۵۳۳۴۴۰۰۰۰
OP65/4افقی طبقاتی فشار قوی سه فاز۱۰۱۰۴۴۰۲.۵۲.۵۳۸۳۹۰۰۰۰
0P65/5افقی طبقاتی فشار قوی سه فاز۱۲.۵۱۳۵۴۰۲.۵۲.۵۴۵۱۰۰۰۰۰
OP65/6افقی طبقاتی فشار قوی سه فاز۱۵۱۶۲۴۰۲.۵۲.۵۵۰۰۰۰۰۰۰
BP3دو اینچ تکفاز ۱۲۱۳۵۲۲۵۴۳۰۰۰۰
BP4دو اینچ تکفاز ۱.۵۲۲۳۲۲۲۶۵۱۰۰۰۰
BP5دو اینچ تکفاز ۲۲۴۴۰۲۲۷۴۶۰۰۰۰
BP5دو اینچ سه فاز ۲۲۴۴۰۲۲۷۶۸۰۰۰۰
AP-97Bپمپ خود مکش۱۱۱۲۷۲۲۹۶۰۰۰۰۰
AP-97Aپمپ خود مکش۱.۵۱۵۳۰۲۲۱۰۵۶۰۰۰۰
CMKدو نیم اینچ تکفاز ۲۱۳۴۵۲.۵۲.۵۷۹۴۰۰۰۰
BP7/Dسه اینچ سه فاز پمپ بزرگ۱.۵۱۲.۷۶۰۳۳۸۸۷۰۰۰۰
BP7Cسه اینچ تک فاز پمپ بزرگ۲۱۵.۹۶۰۳۳۱۰۱۳۰۰۰۰
BP7Bسه اینچ تک فاز پمپ بزرگ۳۱۹.۵۶۳۳۳۱۵۷۱۰۰۰۰
BP7Aسه اینچ سه فاز پمپ بزرگ۴۲۲.۵۶۶۳۳۱۴۵۸۰۰۰۰
BP7Aسه اینچ تک فاز پمپ بزرگ۴۲۲.۵۶۶۳۳۱۶۱۹۰۰۰۰
BP8Cچهار اینچ تک فاز ۴۱۶.۵۱۰۸۴۴۱۸۸۴۰۰۰۰
BP8Cچهار اینچ سه فاز ۴۱۶.۵۱۰۸۴۴۱۷۲۲۰۰۰۰
BP9-Bدو اینچ تکفاز۳۳۳.۵۲۰۲۱.۵۱۴۷۶۰۰۰۰
BP10/NCبشقابی سه فاز۵.۵۴۵۲۵۲۱.۵۱۹۰۹۰۰۰۰
BP12Aدو نیم اینچ برنزی سه فاز ۵.۵۵۷۵۰۲.۵۲۲۲۹۴۰۰۰۰
BP12Cدو نیم اینچ برنزی سه فاز ۵.۵۴۵۳۵۲.۵۲۲۰۶۵۰۰۰۰
BP12Cدو نیم اینچ برنزی تکفاز ۵.۵۴۵۳۵۲.۵۲۲۲۷۲۰۰۰۰
BP14Bسه اینچ برنزی سه فاز ۱۵۵۵۷۰۳۲۳۲۹۶۰۰۰۰
FC20/2Aدو پروانه برنزی تکفاز۱۴۶۵۱.۲۵۱۶۲۷۰۰۰۰
FC25/2Fدو پروانه برنزی تکفاز۱.۵۵۱۷۱.۲۵۱۸۷۱۰۰۰۰
FC25/2Eدو پروانه برنزی تکفاز۲۶۲۸۱.۲۵۱۹۶۸۰۰۰۰
FC25/2Eدو پروانه برنزی تکفاز۲۶۲۸۱.۲۵۱۹۶۸۰۰۰۰
FC25/2Bدو پروانه برنزی سه فاز۳۶۴۹۱.۲۵۱۱۴۰۳۰۰۰۰
FC25/2Bدو پروانه برنزی تکفاز۳۶۴۹۱.۲۵۱۱۲۸۲۰۰۰۰
FC25/2Aدو پروانه برنزی سه فاز۴۷۰۱۰۱.۲۵۱۱۶۰۲۰۰۰۰
FC30/2Dدو پروانه برنزی سه فاز۵.۵۸۳۱۶۱.۵۱.۲۵۲۰۵۴۰۰۰۰
FC30/2Bدو پروانه برنزی سه فاز۷.۵۸۶۱۶۱.۵۱.۲۵۲۴۳۷۰۰۰۰
FC30/2Aدو پروانه برنزی سه فاز۱۰۹۶۱۸۱.۵۱.۲۵۲۸۴۱۰۰۰۰
IR32/200Nسه فاز فلنجی۵.۵۵۶۱۶۲۱.۲۵۱۹۴۸۰۰۰۰
IR32/200NCسه فاز فلنجی۵.۵۴۵۲۵۲۱.۲۵۱۹۴۸۰۰۰۰
IR32/200NBسه فاز فلنجی۷.۵۵۳.۵۳۰۲۱.۲۵۲۲۴۳۰۰۰۰
IR32/200NAسه فاز فلنجی۱۰۶۳۳۵۲۱.۲۵۲۴۰۶۰۰۰۰
IR40/160NC/Bسه فاز فلنجی۴۳۲۳۰۲.۵۱.۵۱۶۴۲۰۰۰۰
IR40/160NB/Bسه فاز فلنجی۵.۵۳۷۳۵۲.۵۱.۵۱۸۹۰۰۰۰۰
مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/h
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
MK32/25پمپ طبقاتی استیل عمودی۷.۵۲۳۵۸۱۱۶۵,۳۷۰,۰۰۰
MK40/9پمپ طبقاتی استیل عمودی۴۹۴۱۳۱.۵۱.۵۴۰,۸۹۰,۰۰۰
MK40/12پمپ طبقاتی استیل عمودی۵.۵۱۳۰۱۵۱.۵۱.۵۵۰,۰۷۰,۰۰۰
MK40/16پمپ طبقاتی استیل عمودی۷.۵۱۷۰۱۵۱.۵۱.۵۶۳,۲۴۰,۰۰۰
MK40/21پمپ طبقاتی استیل عمودی۱۰۲۲۵۱۵۱.۵۱.۵۷۱,۸۴۰,۰۰۰
MK50/5پمپ طبقاتی استیل عمودی۷.۵۹۲۲۴۲۲۵۴,۲۹۰,۰۰۰
MK50/7پمپ طبقاتی استیل عمودی۱۰۱۲۵۲۴۲۲۶۲,۹۵۰,۰۰۰
MK50/9پمپ طبقاتی استیل عمودی۱۲.۵۱۷۰۲۴۲۲۶۸,۸۴۰,۰۰۰
MK50/11پمپ طبقاتی استیل عمودی۱۵۲۰۵۲۴۲۲۸۹,۸۶۰,۰۰۰
MK50/14پمپ طبقاتی استیل عمودی۲۰۲۶۰۲۴۲۴۲۱۰۶,۰۸۰,۰۰۰
MK65/4پمپ طبقاتی استیل عمودی۱۲.۵۱۰۵۴۰۲.۵۲.۵۶۶,۴۲۰,۰۰۰
MK65/5پمپ طبقاتی استیل عمودی۱۵۱۳۰۴۰۲.۵۲.۵۸۶,۳۵۰,۰۰۰
MK65/6پمپ طبقاتی استیل عمودی۱۵۱۵۵۴۰۲.۵۲.۵۸۹,۵۴۰,۰۰۰
MK65/8پمپ طبقاتی استیل عمودی۲۵۲۱۰۴۰۲.۵۲.۵۱۱۷,۶۵۰,۰۰۰
MK65/9پمپ طبقاتی استیل عمودی۲۵۲۳۷۴۰۲.۵۲.۵۱۲۱,۷۲۰,۰۰۰
MK65/10پمپ طبقاتی استیل عمودی۳۰۲۶۰۴۰۲.۵۲.۵۱۴۰,۹۱۰,۰۰۰
MK65/11پمپ طبقاتی استیل عمودی۳۰۲۸۹۴۰۲.۵۲.۵۱۴۳,۵۷۰,۰۰۰
MK65/14پمپ طبقاتی استیل عمودی۴۰۳۶۰۴۰۲.۵۲.۵۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
MK65/15پمپ طبقاتی استیل عمودی۴۰۳۹۰۴۰۲.۵۲.۵۱۹۶,۹۹۰,۰۰۰
RP152A/9پمپ تک شناور استیل۷.۵۱۴۴۱۸-۳۲۲,۲۱۰,۰۰۰
RP152A/12پمپ تک شناور استیل۱۰۱۹۲۱۸-۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.