لوازم جانبی پمپ تکنو

  • Share it:

لیست قیمت لوازم جانبی پمپ تکنو

لوازم جانبی پمپ

ردیفمدل پمپنوع پمپقدرت اسبارتفاع
متر
آبدهی
L/MINE
مکش اینچرانش اینچقیمت مصرف کننده
۲۲YUPMP-OGM-1-50میتر شماره انداز ۶ رقنی چدنی--۳۰۰۲۲۱۰،۸۸۰،۰۰۰
۲۳YUPMP-OGM-1-80میتر شماره انداز ۶ رقنی چدنی--۷۰۰۳۳۱۶،۴۸۰،۰۰۰
۲۴YUPMP-OGM-1-100میتر شماره انداز ۶ رقنی چدنی--۱۶۰۰۴۴۲۳،۳۱۰،۰۰۰
۲۵YUILP 1011-4میتر دیجیتالی ۴ رقمی-۲۰۱۰۰۱۱۳،۵۱۰،۰۰۰
۲۶YUILP 1011-5میتر دیجیتالی ۴ رقمی-۲۰۱۵۰۱.۵۱.۵۴،۴۴۰،۰۰۰
۲۷YBIGE-100512Vکفکش پلاستیکی ۱۲ ولت۰.۱۴۱۳۰۳/۴۳/۴۷۲۰،۰۰۰
۲۸YBIGE-100524Vکفکش پلاستیکی ۲۴ ولت۰.۱۴۱۳۰۳/۴۳/۴۷۲۰،۰۰۰
۲۹YBIGE-1020Vکفکش پلاستیکی ۱۲ ولت۰/۱۱۵۲۳۰۱۱۱،۵۰۰،۰۰۰
۳۰YBIGE-1021Vکفکش پلاستیکی ۱۲ ولت۰/۱۲۵۲۵۰۱۱۱،۶۷۰،۰۰۰
۳۱YMAR-5001کفکش پلاستیکی ۱۲ ولت مخصوص گازوئیل-۱۰۱۸۰.۵۰.۵۵۶۰،۰۰۰
۳۲YMAR-5001کفکش پلاستیکی ۲۴ ولت مخصوص گازوئیل-۱۰۱۸۰.۵۰.۵۵۶۰،۰۰۰
۳۳YPUMP-61142پمپ بادی مخصوص اتصال سر بشکه با لوله مکش ۹۴ سانت-۵۰۲۰۱ ۱/۴۰.۵۳،۶۵۰،۰۰۰
۳۴FL2203پمپ دیافراگمی ۱۲ ولت-۵۵۲۵۳/۸۳/۸۵۹۰،۰۰۰
۳۵FL2403پمپ دیافراگمی ۲۴ ولت-۴۸۲.۵۳/۸۳/۸۵۹۰،۰۰۰
۳۶FL3512Vپمپ دیافراگمی ۱۲ ولت-۲۴۱۲.۵۰.۵۰.۵۱،۶۸۰،۰۰۰
۳۷FL3524Vپمپ دیافراگمی ۲۴ ولت-۲۴۱۲.۵۰.۵۰.۵۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۸YOILPA1295نازل-گان معمولی آلومینیومی---۱.۵۱.۵۱،۶۸۰،۰۰۰
۳۹YOILPA1295نازل-گان معمولی آلومینیومی---۲۲۲،۲۴۰،۰۰۰
۴۰YOILPA0002-5میتر دیجیتالی همراه با گان--۸۰۳/۴۱/۲۳،۹۷۰،۰۰۰
۴۱YOILPA365708مهره هرزه گردگان---۳/۴۳/۴۲۸۰،۰۰۰
۴۲MP-100RXپمپ مگنتی ضد اسید۰/۳۳۹۱۷۰۱.۲۵۱.۲۵۵،۰۰۰،۰۰
۴۴MP-120Rپمپ مگنتی ضد اسید۰.۵۱۰.۵۲۲۰۱.۵۱.۵۶،۱۱۰،۰۰

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.