کف کش و لجنکش داب

  • Share it:

کف کش و لجنکش

لجن کش و کف کش-Feka

لجن کش و کف کش

لجن کش و کف کش-لیست قیمت پمپھای ایتالیایی DAB & ALMA

 

مدلولتاژ (V)RPMKWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)خروجی(inch)قیمت (ریال)
CAN 14 T۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۶.۲۱۷۱۵- ۲۸- ۶۶۲½"۳۵,۷۰۰,۰۰۰
RTL 2015-2T۳۸۰۲۸۰۰۱.۱۱.۵۳۱۵.۲۱۴.۱- ۱.۹۱.۵- ۱۳.۵۲"۲۴,۲۳۰,۰۰۰
RT 2015-2T۳۸۰۲۸۰۰۱.۱۱.۵۴.۸۱۵.۲۱۴.۱- ۱.۹۱.۵- ۱۳.۵۲"۲۴,۲۳۰,۰۰۰
RT AD 2015 - 2MSA-EX۲۲۰۲۸۰۰۱.۱۱.۵۸۱۵.۲۱۴.۱-۱.۹۱.۵-۱۳.۵۲”۴۲,۵۳۰,۰۰۰
RT 2025 2MA۲۲۰۲۸۰۰۱.۸۲.۵۱۳۲۳.۵۲۳ - ۵.۷۱.۵ - ۱۸۲"۳۹,۲۶۰,۰۰۰
RT 2025 2T۳۸۰۲۸۰۰۱.۸۲.۵۶.۴۲۵۲۴.۵ - ۵۱.۵- ۲۲.۵۲"۳۷,۳۴۰,۰۰۰
RT AD 2020 2T EX۳۸۰۲۸۰۰۱.۵۲۱.۵۲۰۱۹.۶- ۲.۳۱.۵- ۱۹.۵۲"۴۶,۸۸۰,۰۰۰
RW 2030 2T۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۵.۵۱۸۱۷.۷-۲.۷۳-۳۹۲”۲۴,۴۰۰,۰۰۰
RW 2540 2T۳۸۰۲۸۰۰۳۴۶۱۹۱۸.۸-۸.۳۳-۳۹۲½”۳۳,۲۹۰,۰۰۰
RW 3040 4T۳۸۰۱۴۰۰۳۴۵.۶۸۷.۴ - ۲.۳۱۲ - ۹۶۳"۴۵,۵۳۰,۰۰۰
RW 3040 2T۳۸۰۲۸۰۰۳۴۶.۵۱۵.۴۱۴.۵ - ۳۶- ۶۰۳"۴۱,۳۰۰,۰۰۰
RW 3050 2T۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵۸.۵۱۸.۷۱۸.۲ - ۴۶ -۷۲۳”۴۵,۹۶۰,۰۰۰
RW 3060 2T۳۸۰۲۸۰۰۴.۴۶۱۰۲۲.۳۲۰.۴- ۲.۵۱۲ - ۹۶۳”۴۷,۶۰۰,۰۰۰
RW 3075 2T۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴.۱ - ۹۶- ۹۰۳"۵۱,۳۹۰,۰۰۰
RW AD 3060 2T EX۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵۸.۵۱۸.۷۱۸.۲ - ۴۶- ۷۲۳"۵۸,۳۸۰,۰۰۰
RC 3060 2T۳۸۰۲۸۰۰۴.۴۶۱۱۲۸۲۶.۸ - ۱۴.۳۶- ۶۶۳”۵۳,۳۸۰,۰۰۰
RC 3075 2T۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۳۲.۹۳۱ - ۱۸.۸۶- ۶۶۳”۵۵,۱۹۰,۰۰۰
RC AD 3075 2T EX۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۷.۵۳۲.۹۳۱ - ۱۸.۸۶- ۶۶۳”۶۵,۹۷۰,۰۰۰
RW 4070 4T۳۸۰۱۴۰۰۵۶.۸۱۲۱۴.۱۱۳.۴ - ۲۱۲- ۱۳۲۴"۸۸,۹۰۰,۰۰۰
RW 4100 4T۳۸۰۱۴۰۰۷.۵۱۰۲۰۱۷۱۶.۷- ۳.۵۱۲- ۱۸۰۴"۹۶,۲۳۰,۰۰۰
RW 4100 2T۳۸۰۲۸۰۰۷.۵۱۰۲۱۲۴۲۲.۴- ۷.۵۱۲- ۱۰۲۴"۹۳,۹۱۰,۰۰۰
RW 4120 4T۳۸۰۱۴۰۰۸.۸۱۲۲۴۲۱۲۰.۶- ۸.۲۱۲- ۱۸۰۴”۱۱۰,۹۸۰,۰۰۰
RW 4125 2T۳۸۰۲۸۰۰۹.۲۱۲.۵۲۶۲۷۲۵.۳ - ۱۰.۹۱۲- ۱۰۲۴"۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰
RW 4150 2T۳۸۰۲۸۰۰۱۱۱۵۳۰۳۱۲۸ - ۱۲۱۲- ۱۰۲۴"۱۰۶,۴۱۰,۰۰۰
RW 4200 2T۳۸۰۲۸۰۰۱۵۲۰۳۱۴۰۳۸.۵ - ۲۰.۶۱۲- ۱۰۲۴"۱۱۴,۲۶۰,۰۰۰
RW 4100 4T EX۳۸۰۱۴۰۰۷.۵۱۰۲۰۱۷۱۶.۷- ۳.۵۱۲- ۱۸۰۴"۱۱۲,۲۷۰,۰۰۰
RC 6120 4T۳۸۰۱۴۰۰۹۱۲۲۳۱۴۱۳.۱- ۳.۲۱۸- ۲۷۰۶"۱۷۵,۱۴۰,۰۰۰
RC 6200 4T۳۸۰۱۴۰۰۱۵۲۰۳۱۲۱۲۰.۵- ۵.۶۲۴- ۳۴۸۶"۱۸۹,۸۸۰,۰۰۰
RC 6250 4T۳۸۰۱۴۰۰۱۸.۵۲۵۳۷۳۱۲۸.۵ - ۸۳۰- ۳۹۶۶"۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰
RC6300 4T۳۸۰۱۴۰۰۲۲۳۰۴۶۳۴.۳۳۰ - ۴.۸۳۶- ۵۱۶۶"۲۷۸,۰۱۰,۰۰۰
RC AD 6250 4TEX۳۸۰۱۴۰۰۱۸.۵۲۵۳۷۳۱۲۸.۵ - ۸۳۰- ۳۹۶۶"۲۸۲,۰۶۰,۰۰۰
RC 8300 6T۳۸۰۹۶۰۲۲۳۰۴۵۱۷۱۶.۵- ۲.۸۵۱- ۷۶۵۸"۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰
DIG 22 T BLUE۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۶.۲۲۳۲۰- ۱۸- ۶۶۲½"۴۹,۸۲۰,۰۰۰
DIG 22 T WHITE۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۶.۲۲۳۲۰- ۱۸- ۶۶۲½"۵۳,۲۹۰,۰۰۰
DIG 37 APT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵.۵۸.۵۳۴۳۳.۵- ۲.۶۵ - ۷۶.۵۳"۱۳۹,۲۶۰,۰۰۰
DIG 37 MPT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵.۵۸.۵۲۰۱۹.۲- ۲.۳۸.۴ - ۱۲۶۴"۱۴۵,۱۳۰,۰۰۰
DIG 55 APT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۴۲۴۰ - ۲.۶۵- ۷۸۳"۱۴۹,۵۳۰,۰۰۰
DIG 55 MPT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴ - ۲.۳۹.۳ - ۱۴۱۴"۱۵۰,۹۱۰,۰۰۰
DIG 85 APT ORAENGE۳۸۰۲۸۰۰۸.۵۱۲.۵۱۸۵۱۵۰ - ۱۰۷.۲ - ۱۰۹۴"۱۸۰,۹۱۰,۰۰۰
DIG 85 MPT ORANGE۳۸۰۲۸۰۰۸.۵۱۲.۵۱۸۲۷۲۶.۷- ۲.۵۱۳.۳- ۲۰۴۶"۱۸۲,۴۷۰,۰۰۰
DIG 110 APT ORANGE۳۸۰۲۸۰۰۱۱۱۵۲۳۶۴۶۲ - ۱۰۹ - ۱۳۸۴"۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰
DIG 110 MPT ORANGET۳۸۰۲۸۰۰۱۱۱۵۲۳۳۶۳۴.۲- ۲.۷۱۶.۲ - ۲۴۶۶"۱۹۶,۹۵۰,۰۰۰
RWI 2030 2T
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۵.۵۱۸۱۷.۷-۲.۷۳-۳۹۲"۸۵,۱۱۰,۰۰۰
RWI 3050 4T
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۱۴۰۰۳.۷۵۸.۸۹.۵۸.۹-۱.۸۱۲-۱۰۲۳"۱۴۳,۵۸۰,۰۰۰
RWI 3075 2T
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴.۱ - ۹۶- ۹۰۳"۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰
RWI AD 2030 2TEX
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۵.۵۱۸۱۷.۷- ۲.۷۳- ۳۹۲"۹۸,۶۵۰,۰۰۰
RWI 3075 2T EX
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴.۱ - ۹۶- ۹۰۳"۱۵۷,۳۷۰,۰۰۰

لجن کش و کف کش-لیست قیمت لوازم پمپ های لجن کش DAB

کد قطعهمدلقیمت (ریال)
۴PACO 005۲"RW1500 1 1/2"۳,۶۲۰,۰۰۰
۴PACO 012۲"RW1500 2۳,۶۲۰,۰۰۰
۴PACO 020۲"RW/RT2000۴,۵۷۰,۰۰۰
۴PACO 025۲ ۱/۲" RW2500۵,۱۷۰,۰۰۰
۴PACO 030DN80 RW/RC3000۱۴,۸۳۰,۰۰۰
۴PACO 040DN100 RW/RC4000۱۹,۳۲۰,۰۰۰
۴PACO 050DN150 RC6000۲۵,۴۴۰,۰۰۰
۴PACO 060DN200 RC8000۲۸,۸۹۰,۰۰۰

 

لجن کش و کفکش-لیست قیمت پمپھای کفکش و لجنکش ایتالیایی DAB

 

مدلولتاژ (V)مشخصاتKWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(lit/min)خروجی(inch)قیمت (ریال)
FEKA-VS550M-NA۲۲۰لجنکش استیل۰.۵۵۰.۷۵۴.۲۷.۴۶.۹-۱.۲۵۰-۳۳۳۲”۱۲,۴۷۰,۰۰۰
FEKA-VS750M-NA۲۲۰لجنکش استیل۰.۷۵۱۵.۱۳۹.۶۹.۲-۱.۹۵۰-۴۰۰۲”۱۴,۷۷۰,۰۰۰
FEKA-VS750M-A۲۲۰لجنکش استیل فلوتردار۰.۷۵۱۵.۱۳۹.۶۹.۲-۱.۹۵۰-۴۰۰۲”۱۵,۴۷۰,۰۰۰
FEKA-VS750T-NA۳۸۰لجنکش استیل۰.۷۵۱۱.۹۴۹.۶۹.۲-۱.۹۵۰-۴۰۰۲”۱۴,۶۱۰,۰۰۰
FEKA-VS1000M-NA۲۲۰لجنکش استیل۱۱.۳۶۶.۶۳۱۱.۸۱۱.۳-۲.۷۵۰-۴۵۰۲”۱۷,۸۵۰,۰۰۰
FEKA-VS1000M-A۲۲۰لجنکش استیل فلوتردار۱۱.۳۶۶.۶۳۱۱.۸۱۱.۳-۲.۷۵۰-۴۵۰۲”۱۸,۵۵۰,۰۰۰
FEKA-VS1000T-NA۳۸۰لجنکش استیل۱۱.۳۶۲.۵۱۱۱.۸۱۱.۳-۲.۷۵۰-۴۵۰۲”۱۷,۶۹۰,۰۰۰
FEKA-VS1200M-NA۲۲۰لجنکش استیل۱.۲۱.۶۸.۶۳۱۴۱۳.۴-۳۵۰-۵۳۳۲”۱۹,۷۳۰,۰۰۰
FEKA-VS1200M-A۲۲۰لجنکش استیل فلوتردار۱.۲۱.۶۸.۶۳۱۴۱۳.۴-۳۵۰-۵۳۳۲”۲۰,۴۲۰,۰۰۰
FEKA-VS1200T-NA۳۸۰لجنکش استیل۱.۲۱.۶۳.۴۴۱۴۱۳.۴-۳۵۰-۵۳۳۲”۱۹,۵۷۰,۰۰۰
FEKA-VX1000M-NA۲۲۰لجنکش استیل۱۱.۳۶۶.۶۳۱۱.۸۱۱.۳-۲.۷۵۰-۴۵۰۲”۱۵,۲۸۰,۰۰۰
FEKA-VX1000M-A۲۲۰لجنکش استیل فلوتردار۱۱.۳۶۶.۶۳۱۱.۸۱۱.۳-۲.۷۵۰-۴۵۰۲”۱۵,۹۸۰,۰۰۰
FEKA-VX1200M-NA۲۲۰لجنکش استیل۱.۲۱.۶۸.۶۳۱۴۱۳.۴-۳۵۰-۵۳۳۲”۱۶,۸۶۰,۰۰۰
FEKA-VX1200M-A۲۲۰لجنکش استیل فلوتردار۱.۲۱.۶۸.۶۳۱۴۱۳.۴-۳۵۰-۵۳۳۲”۱۷,۵۶۰,۰۰۰
DRENAG-1000M-A۲۲۰لجنکش استیل فلوتردار۱۱.۳۶۶۱۵.۳۱۳.۷-۰.۵۵۰-۳۹۲۱½”۲۰,۷۷۰,۰۰۰
DRENAG-1200M-A۲۲۰لجنکش استیل فلوتردار۱.۲۱.۶۷.۵۱۷۱۵.۴-۰.۴۵۰-۴۶۵۱½”۲۲,۷۸۰,۰۰۰
DRENAG-1400M۲۲۰لجنکش۱.۱۱.۵۹.۲۱۹.۲۱۷-۵.۵۱۰۰-۵۰۰۲”۳۳,۹۷۰,۰۰۰
FEKA-1800T۳۸۰لجنکش۱.۵۲۳.۷۱۵.۵۱۳.۷-۴.۵۱۰۰-۵۰۰۲”۳۳,۲۵۰,۰۰۰
GRINDER-1400M۲۲۰لجنکش با تیغه خردکن۱.۱۱.۵۸.۷۲۴.۵۲۲.۸-۱۴.۱۳۳-۱۵۰۲”۳۸,۹۲۰,۰۰۰
GRINDER-1800T۳۸۰لجنکش با تیغه خردکن۱.۵۲۳.۸۲۶.۵۲۵-۱۷۳۳-۱۵۰۲”۳۹,۴۳۰,۰۰۰

لجن کش و کفکش-لیست قیمت پمپهای کف کش ایتالیایی DAB

مدلولتاژ (V)مشخصاتقدرت(w)ارتفاع (m)دبی(l/m)خروجی(inch)قیمت (ریال)
NOVA-180M-A۲۲۰کفکش - آب صاف - با فلوتر۲۰۰۴.۸۷۵۱¼”۳,۶۵۰,۰۰۰
NOVA-180M-NA۲۲۰کفکش - آب صاف۲۰۰۴.۸۷۵۱¼”۳,۴۷۰,۰۰۰
NOVA-300M-A۲۲۰کفکش - آب صاف - با فلوتر۲۲۰۶.۸۲۱۵۱¼”۴,۴۶۰,۰۰۰
NOVA-600M-A۲۲۰کفکش - آب صاف - با فلوتر۵۵۰۱۰.۲۲۶۵۱¼”۶,۸۲۰,۰۰۰
FEKA-600M-NA۲۲۰کفکش - آب صاف۵۵۰۷.۵۲۶۵۱¼”۷,۳۵۰,۰۰۰
VERTY-NOVA-200-M۲۲۰کفکش - آب صاف - level Float۲۰۰۶.۵۱۳۰۱¼”۴,۵۴۰,۰۰۰
VERTY-NOVA-400-M۲۲۰کفکش - آب صاف - level Float۴۰۰۹۲۰۰۱¼”۵,۰۲۰,۰۰۰
NOVA-SALT-W-MA۲۲۰کفکش - با فلوتر - مخصوص آب نمک۲۰۰۷۱۲۰۱”۵,۲۱۰,۰۰۰
NOVA POND 550M۲۲۰کف کش مخصوص آبنما۵۵۰۹.۵۲۱۶۱¼”۷,۵۵۰,۰۰۰
DIVER 6/700 MA۲۲۰کف کش فلوتردار مخصوص آب صاف۶۵۰۳۸۸۰۱”۶,۳۰۰,۰۰۰
DIVER 6/800 MA۲۲۰کف کش فلوتردار مخصوص آب صاف۷۵۰۴۷۸۰۱”۱۱,۹۵۰,۰۰۰
FEKA BVP 750 MA۲۲۰کف کش فلوتردار مخصوص آب کثیف و آلوده۷۵۰۱۲۴۰۰۱½”۹,۸۰۰,۰۰۰

 

لجن کش و کفکش-لیست قیمت پمپھای لجن کش و کف کش ایتالیایی DAB & LEADER

مدلمشخصاتقدرت(w)خروجی(inch)ارتفاع (m)دبی(lit/min)قیمت (ریال)
ECOSUB 420-420Aکفکش - آب صاف - با فلوتر۷۵۰۱¼”۹۲۵۰۵,۳۱۰,۰۰۰
SUPERSUB 460Aکفکش - آب صاف - با فلوتر۷۵۰۱¼”۹۲۵۰۵,۴۳۰,۰۰۰
PROSUB 430Aکفکش - آب صاف - با فلوتر۲۰۰۱¼”۶۱۱۰۴,۱۸۰,۰۰۰
VERTY GO-600کفکش - آب صاف - Level Float۶۰۰۱¼”۹۱۹۵۴,۱۸۰,۰۰۰
ECODIVER - 1000کفکش - آب صاف۹۰۰۱"۳۶۹۵۷,۷۵۰,۰۰۰
Divertron 1000کفکش - آب صاف - تمام اتوماتیک۹۰۰۱"۳۶۹۵۱۱,۳۸۰,۰۰۰
Divertron 1200کفکش - آب صاف - تمام اتوماتیک۱۱۰۰۱"۴۸۹۵۱۲,۷۳۰,۰۰۰
BVPکفکش - آب کثیف و آلوده - با فلوتر۱۰۰۰۱½”۱۱۳۲۰۱۰,۰۸۰,۰۰۰
SUPERPOND - 450کف کش مخصوص آبنما۲۲۰۱¼”۷۱۴۵۳,۷۳۰,۰۰۰
SUPERPOND - 460کف کش مخصوص آبنما۷۵۰۱¼”۹۲۵۰۵,۷۴۰,۰۰۰
NINPHAEA - 700آبنما۱۳۱۳mm۱.۵۱۱.۵۱,۶۳۰,۰۰۰
NINPHAEA - 1100آبنما۲۰½”۲۱۸.۵۱,۹۴۰,۰۰۰
NINPHAEA - 2500آبنما۴۵¾”۲.۴۴۱.۵۲,۷۳۰,۰۰۰
NINPHAEA - 3800آبنما۷۵¾”۲.۵۶۳۳,۳۵۰,۰۰۰
NINPHAEA - 5000آبنما۹۵¾”۳.۷۸۰۳,۵۲۰,۰۰۰
ECOPOOL - 15پمپ خطی مخصوص سیرکوله آب کثیف با پروانه باز۶۵۰۱"۹.۵۱۸۰۴,۴۰۰,۰۰۰
EBS - 800پمپ تمام اتوماتیک بی صدا۸۰۰۱"۳۵۸۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰
EBS - 1250پمپ تمام اتوماتیک بی صدا۱۲۵۰۱"۵۵۸۵۱۲,۸۵۰,۰۰۰

لجن کش و کفکش-لیست قیمت پمپھای کف کش خطی DC

 

مدلمشخصاتقدرت (w)دبی(lit/min)ارتفاع (m)آمپر(A)خروجی(mm)قیمت (ریال)
۵۰۰GPH۱۲V/24V۳۷۳۱۴.۵۴ / ۲.۵۱۹۴۱۵,۰۰۰
۵۵۰GPH۱۲V/24V۲۱۳۴۳.۸۲/۱۱۹۳۷۰,۰۰۰
۱۰۰۰GPH۱۲V/24V۴۵۶۳۴۵.۵/ ۳.۵۲۸ / ۵۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰GPH۱۲V/24V۸۵۱۲۶۴۱۱ / ۶۲۸ / ۵۸۰۰,۰۰۰
۳۰۰۰GPH۱۲V/24V۱۵۶۱۹۰۵۱۳ / ۸۳۲۱,۱۷۰,۰۰۰
۳۵۰۰GPH۱۲V/24V۱۲۰۲۲۵۸۱۰ / ۸۴۰۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۷۰۰GPH۱۲V/24V۲۱۶۲۵۰۸۱۱ / ۹۴۰۱,۲۹۰,۰۰۰
۴۷۰۰GPH۱۲V/24V۳۰۰۲۹۶۸۱۶/ ۱۱۵۰۱,۴۴۰,۰۰۰
TL-76۱۲V/24V۱۲۰۱۶۱۰۲۰ /۶۲۵۱,۱۸۰,۰۰۰
WWB-2000۱۲V/24V۱۲۰۱۲۶۸.۵۱۲/۶.۵۲۵۱,۱۱۰,۰۰۰

لجن کش و کفکش-لیست قیمت پمپھای سیرکولاتور خانگی SPC

 

مدلقدرت(HP)ولتاژ(v)حداکثر ارتفاع(m)حداکثر آبدهی(lit/min)قیمت (ریال)
TRS 15/6 (1.5")۴۶ - ۹۳۲۲۰۳-۶۴۰-۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰
TRS 25/6 (1.5 ”)۴۶ - ۹۳۲۲۰۳-۶۴۰-۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۵ WG-P۸۰۲۲۰۱۰۱۰۱,۰۶۰,۰۰۰
۱۵ WG-S۸۰۲۲۰۱۰۱۰۱,۱۲۰,۰۰۰

لجن کش و کفکش-لیست قیمت فلوترھای ایتالیایی آکوآ (AQUA)

 

مشخصات فنیKMS1GMS1 with C.WGMS1GMSABMS1 with C.Wآلمان Condor
PSN-X
متراژ کابل (متر)۰.۶۵ | ۳۰.۶۰.۶۳۰.۵
نوع کنتاکت۱۲۲۱۲۲
حداکثر آمپر۲۰(۸) A۲۰(۸) A۲۰(۸) A۲۰(۸) A۲۰(۸) A۱۰(۸)A
حداکثر درجه حرارت۴۰c۴۰c۴۰c۴۰c۴۰c۶۰c
ابعاد۸۴-۱۵۸-۴۵۷۴-۱۲۴-۳۸۷۴-۱۲۴-۳۸۷۴-۱۲۴-۳۸۱۱۳-۱۵۷-۶۲۱۰۳-۱۴۳-۴۲
مقاومت در مقابل فشار۱bar۱bar۱bar۱bar۱bar۲bar
قیمت واحد۲۱۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰۹۹,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰۵۷۷,۰۰۰۳۶۷,۰۰۰

لجن کش و کفکش-لیست قیمت لوازم پمپ لجن کش گراندفوس

 

کدقطعهمدلقابل استفاده در پمپقیمت (ریال)
۹۶۱۰۲۳۸۰DN65/DN80/R3
سه پایه و زانوئی رزوه دار
SL1/50/80۶,۱۹۰,۰۰۰
۹۶۱۰۲۳۸۱DN80/DN80/R3
سه پایه و زانوئی رزوه دار
SLV/80/80۶,۱۱۰,۰۰۰
۹۶۱۰۲۳۸۲DN100/DN80/R3
سه پایه و زانوئی رزوه دار
SL1/80/80۶,۴۳۰,۰۰۰
۹۶۱۰۲۳۸۳DN100/DN100/Rp4
سه پایه و زانوئی رزوه دار
SE1,SL1/80/100 , SEV 100/100۷,۳۵۰,۰۰۰
۹۶۱۰۲۳۸۴DN150/DN100/Rp4
سه پایه و زانوئی رزوه دار
SE1/100/100۳۲,۹۴۰,۰۰۰
۹۶۱۰۲۳۸۵DN150/DN150/Rp6
سه پایه و زانوئی رزوه دار
SE1- SL1/100/150۴۸,۵۶۰,۰۰۰
۹۶۷۸۹۴۷۹DN125/DN150
سه پایه و زانوئی شیلنگ خور
S1/100/125/125۴۳,۴۶۰,۰۰۰
۹۶۷۹۰۷۰۲DN80/DN150
سه پایه و زانوئی شیلنگ خور
SV80/80/210۳۵,۱۶۰,۰۰۰
۹۶۷۸۹۴۸۰DN200/DN200
سه پایه و زانوئی شیلنگ خور
S1-100/200۵۲,۱۵۰,۰۰۰
۹۶۷۹۰۷۰۳DN125/DN125
سه پایه و زانوئی شیلنگ خور
SV/80/125 , S1-80/125 , S1/100/125/260۳۴,۰۸۰,۰۰۰
۹۶۷۹۰۷۰۵DN300/DN300
سه پایه و زانوئی شیلنگ خور
S2 100/300۱۱۴,۱۲۰,۰۰۰
۹۶۰۹۰۹۹۳DN80 Auto CouplingSL1/50/80 , SL1/80/80 , SLV/80/80۱۱,۱۸۰,۰۰۰
۹۶۰۹۰۹۹۵DN150 Auto CouplingSL1/100/150۳۴,۳۳۰,۰۰۰
۹۶۶۴۱۴۸۹DN200 Auto CouplingS1-100/200۷۶,۶۸۰,۰۰۰
۹۶۷۸۲۱۴۵DN125/150 Auto CouplingS1-80/125 , SV-80/125 , S1-100/125۵۶,۰۲۰,۰۰۰
۹۶۷۸۲۴۸۴DN300 Auto CouplingS2-100/300۱۳۴,۳۲۰,۰۰۰

 

لجن کش و کفکش-لیست قیمت پمپ ھای لجن کش گراندفوس

کد کالا CODE۳مدلAمشخصات فنیخروجی (inch)ولتاژدور موتورقدرت الکتروموتور (KW)قدرت الکتروموتور (HP)آمپرحداکثر ارتفاعجدول ارتفاع(m)آبدهی (m³/h)وزن (Kgr)قیمت (ریال)
۹۶۸۷۲۱۰۲×SL1/50/80/40/A/2/51D×پروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - رطوبت - کلاس عایق۳”۳۸۰۲۹۳۰۴۵.۵۸.۵۳۲۳۰-۷۷.۲-۱۰۱۱۱۶۱۴۶,۸۳۰,۰۰۰
۹۶۸۷۲۲۱۸×SL1/80/80/40/A/4.51D×پروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - رطوبت - کلاس عایق۳”۳۸۰۱۴۶۰۴۵.۵۹.۷۱۷۱۵-۷۱۴.۴-۱۳۰۱۴۲۱۸۳,۷۹۰,۰۰۰
۹۶۸۷۳۳۷۲×SL1/80/80/75/A/4/51D×پروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - رطوبت - کلاس عایق۳”۳۸۰۱۴۶۰۷.۵۱۰۱۵.۲۲۴۲۲-۱۱۲۷-۱۶۲۱۹۳۲۲۸,۰۴۰,۰۰۰
۹۶۸۷۳۳۷۷×SL1/80/100/75/A/4/51Dپروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - رطوبت - کلاس عایق۴”۳۸۰۱۴۶۰۷.۵۱۰۱۵.۲۲۴۲۰ - ۵۳۹-۲۲۷۱۹۴۲۳۱,۶۲۰,۰۰۰
۹۶۸۷۳۳۸۵×SL1/100/150/75/A/4/51D×پروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - رطوبت - کلاس عایق۶”۳۸۰۱۴۶۰۷.۵۱۰۱۵.۲۲۰۱۸ - ۴۳۶-۳۱۳۲۰۴۲۴۹,۰۸۰,۰۰۰
۹۶۸۷۲۱۶۳×SLV/80/80/110/A/2/51D×پروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - رطوبت - کلاس عایق۳”۳۸۰۲۹۵۰۱۱۱۵۲۱.۴۴۴۴۲-۱۶۱۴ - ۸۷۱۸۳۲۲۴,۵۹۰,۰۰۰
۹۵۱۱۳۷۱۶SV-80/80/120/2/50HS201GND511 Z-ovl-wio-IOپروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - سفارشی۳”۳۸۰۲۹۱۱۱۱.۵۱۶۲۳۴۳۴۰ - ۴۷.۲ - ۱۴۴۱۷۰۲۷۷,۷۶۰,۰۰۰
۹۵۱۱۳۵۰۴×SV-80/80/210/2/54HS244GND511 Z-ovl-wio-IOپروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن - سفارشی۳”۳۸۰۲۷۸۰۲۱۲۸۳۹۵۸۵۵ - ۵۱۴.۴ - ۱۶۲۳۰۰۳۸۴,۱۲۰,۰۰۰
۹۵۱۱۳۳۹۵×SV-80/125/290/2/58HS278GND511ovl-wio-IO×پروانه سوپر ورتکس-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن۵”۳۸۰۲۹۱۶۲۹۳۸۵۷۷۲۶۵-۱۵۲۷-۱۶۲۴۱۰۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۱۱۳۵۱۸S1-80/100/170/4/54H.S304GND511 Z-ovlپروانه تک کانال- اورلود حرارتی - سفارشی۴”۳۸۰۱۴۵۵۱۷۲۳۳۶۳۷۳۵ - ۱۰۲۹-۲۹۵۳۲۰۳۷۷,۷۱۰,۰۰۰
۹۵۱۱۳۳۷۷×S1-80/125/260/4/58HS341-GND522ovl-wio-IO×پروانه دو کانال-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن۵”۳۸۰۱۴۴۶۲۶۳۵۵۱۴۸۴۵-۱۵۳۶-۳۰۶۴۴۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۱۱۳۷۰۶×S1-100/125/125/4/50L.S267GND511 Z-ovl×پروانه تک کانال- اورلود حرارتی - سفارشی۵”۳۸۰۱۴۴۱۱۲.۵۱۷.۵۲۶۲۴۲۰ - ۲۳۶-۴۳۲۲۱۷۲۹۱,۰۶۰,۰۰۰
۹۶۸۱۱۲۳۶×S1-100/200/170/4/54L S285QND-ovl-wio-IO×پروانه دو کانال-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن۸”۳۸۰۱۴۵۵۱۷۲۳۳۵۲۶۲۴-۵۱۰۸ - ۵۴۰۳۷۰۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۹۵۱۱۳۳۹۲×S2-100/300/220/6/58ES338GND511ovl-wio-IO×پروانه دو کانال-بھمراه کنترلر اورلود -آب داخل روغن۱۲”۳۸۰۹۵۷۲۲۳۰۴۸۱۵۱۳-۳۱۴۴-۱۲۲۴۵۶۰۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۰۷۵۹۱۵SEG 40/31/2.50B ovlپروانه با تیغه ھای برنده- اورلود حرارتی۱ ۱/۲”۳۸۰۲۹۰۰۳.۱۴۶.۳۳۷۳۶ - ۱۸۲- ۱۸۶۵۹۰,۷۹۰,۰۰۰
۹۶۰۷۵۹۱۷SEG 40/40/2.50B ovlپروانه با تیغه ھای برنده- اورلود حرارتی۱ ۱/۲”۳۸۰۲۹۰۰۴۵.۵۸.۲۴۵۴۴ - ۲۸۲-۱۸۶۵۱۰۵,۹۲۰,۰۰۰
۹۶۰۹۰۲۳۲DW 100/66/H/ovlپروانه از آلیاژ سخت نیکل کروم مخصوص- اوراود -سسیتم کنترلر داخلی۴”۳۸۰۲۸۰۰۶.۶۹۱۲.۵۴۴۳۵-۵۲۰-۴۰-۶۰۵۱۱۷۸,۳۸۰,۰۰۰
۹۶۰۹۰۲۲۰DW 100/110/H/ovlپروانه از آلیاژ سخت نیکل کروم مخصوص- اوراود -سسیتم کنترلر داخلی۴”۳۸۰۲۸۰۰۱۱۱۵۲۱۷۶۶۵-۱۰۲۰-۴۰-۶۰۱۱۰۳۷۲,۲۴۰,۰۰۰
۹۶۰۹۰۲۲۸DW 100/200/H/ovlپروانه از آلیاژ سخت نیکل کروم مخصوص- اوراود -سسیتم کنترلر داخلی۴”۳۸۰۲۸۰۰۲۰۲۷۴۰۹۸۸۸-۵۲۰-۵۰-۹۰۱۴۸۴۹۲,۹۰۰,۰۰۰
۹۶۰۹۰۲۳۰DW 150/200/ovlپروانه از آلیاژ سخت نیکل کروم مخصوص- اوراود -سسیتم کنترلر داخلی۶”۳۸۰۲۸۰۰۲۰۲۷۴۱۴۲۳۸-۱۳۲۰-۶۰-۱۲۰۱۴۸۴۸۶,۶۳۰,۰۰۰
۹۶۱۷۷۸۰۴Controller IO.111راه انداز پمپ و کنترل کننده اورلود -آب در روغن -رطوبت -کلاس عایقی-مشگل الکترو موتور -با شریط قابل تنظیم۲۴VDC۲۴VDC۱.۵۲۲,۵۸۹,۰۰۰

 

لجن کش و کفکش-لیست قیمت پمپ کف کش تمام استنلس استیل گراندفوس

 

مدلولتاژ(v)قدرت(W)دبی(lit/min)ارتفاع (m)خروجی(inch)قیمت (ریال)
Unilift KP-150A۲۲۰۳۰۰۱۳۳۵۱¼”۹,۱۴۰,۰۰۰
Unilift KP-250A۲۲۰۴۸۰۱۸۳۷.۵۱¼”۱۰,۸۲۰,۰۰۰

 

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.