لجن کش شیمجه

  • Share it:

لجن کش ( WQDAS)

قیمت
(ریال)
اتصالات (خروجی)قابلیت ها Max
(ارتفاع)
متر
قابلیت ها Max
(آبدهی)
m3/h
قدرت
(اسب بخار)
قدرت
(کیلو وات)
مدل پمپ
سه فاز
مدل پمپ
تک فاز
کدکالا
۶,۴۵۰,۰۰۰۱۱۲۰۱۰.۷۵-WQDAS10-7-0.75 CB۱۱۱۳۲۱۰۰۰۰۱

لجن کش همراه با گریندر ( خرد کن ) – (۵۰WGD)

قیمت
(ریال)
اتصالات (خروجی)قابلیت ها Max
(ارتفاع)
متر
قابلیت ها Max
(آبدهی)
m3/h
قدرت
(اسب بخار)
قدرت
(کیلو وات)
مدل پمپ
سه فاز
مدل پمپ
تک فاز
کدکالا
۱۰,۹۰۰,۰۰۰۱۳/۵۱۱۱۰.۷۵-۵۰WQD7-70-0.75 Qg۱۱۱۳۱۴۰۰۰۰۱
۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۶۱۴۱.۵۱.۱-۵۰WQD8-10-1.1 Qg۱۱۱۳۱۴۰۰۰۰۲
۱۵,۷۰۰,۰۰۰۲۱/۵۱۶/۵۲۱.۵۵۰WQ10-15-1.5 Qg-۱۱۱۳۱۴۰۰۰۰۳
۱۸,۹۰۰,۰۰۰۲۷/۵۱۸۳۲.۲۵۰WQ12-18-2.2 Qg-۱۱۱۳۱۴۰۰۰۰۴

(QD10)

قیمت
(ریال)
اتصالات (خروجی)قابلیت ها Max
(ارتفاع)
متر
قابلیت ها Max
(آبدهی)
m3/h
قدرت
(اسب بخار)
قدرت
(کیلو وات)
مدل پمپ
سه فاز
مدل پمپ
تک فاز
کدکالا
۵,۷۰۰,۰۰۰۲۹۲۰۲۱.۵-QD10-26/2-1.5 J۱۱۱۳۰۹۰۰۰۰۱
۶,۸۵۰,۰۰۰۴۳۲۱۲.۵۱.۸-QD12-36/3-1.8 J۱۱۱۳۰۹۰۰۰۰۲
۵,۷۰۰,۰۰۰۳۸۲۰۲۱.۵-QD10-30/3-1.5 J۱۱۱۳۰۹۰۰۰۰۳
۷,۱۰۰,۰۰۰۴۴۲۲۳۲.۲-QD10-40/3-2.2 J۱۱۱۳۰۹۰۰۰۰۴

 

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.