لجنکش پلاستیکی و استیل AMC چین

  • Share it:

لیست قیمت الکتروپمپ های لجنکش تک و سه فاز پروانه استیل AMC چینی

شناور AMC چین

مدل پمپنوع پمپقدرت
(اسب)
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
خروج
اینچ
قیمت مصرف کننده
WQAS10-38-4لجنکش ۳
فاز با خوردکن
۵.۵۳۸۱۶۲۳۹,۹۶۰,۰۰۰
۸۰WQ35-15-3لجنکش سه فاز ۲۹۰۰
دور
۴۱۵۳۵۳۷,۷۷۰,۰۰۰
۸۰WQ40-15-4لجنکش سه فاز ۲۹۰۰
دور
۵.۵۱۵۴۰۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۸۰WQ30-30-5.5لجنکش سه فاز ۲۹۰۰
دور
۷.۵۳۰۳۰۳۱۲,۷۷۰,۰۰۰
۸۰WQ45-22-7.5لجنکش سه فاز ۲۹۰۰
دور
۱۰۲۲۴۵۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۰۰WQ100-25-11لجنکش سه فاز ۱۵۰۰
دور
۱۵۲۵۱۰۰۴۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۰WQ180-20-18.5لجنکش سه فاز ۱۵۰۰
دور
۲۵۲۰۱۸۰۶۴۹,۹۵۰,۰۰۰
۲۰۰WQ250-15-18.5لجنکش سه فاز ۱۵۰۰
دور
۲۵۱۵۲۵۰۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰
۴SKM100شناور تکفاز پروانه برنزی۱۶۰۲.۵۱۳,۸۹۰,۰۰۰
۴SKM150شناور تکفاز پروانه برنزی۱.۵۱۰۰۲.۵۱۴,۷۲۰,۰۰۰
۴SKM200شناور تکفاز پروانه برنزی۲۱۴۰۲.۵۱۵,۵۵۰,۰۰۰
۴SPM3-58شناور تکفاز پروانه استیل۱۶۸۴۱.۲۵۶,۱۱۰,۰۰۰
۴SPM3-77شناور تکفاز پروانه استیل۱.۵۹۰۴۱.۲۵۷,۲۲۰,۰۰۰
۴SPM3-106شناور تکفاز پروانه استیل۲۱۲۵۴۱.۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰
۴SPM3-154شناور تکفاز پروانه استیل۳۱۸۵۴۱.۲۵۱۱,۷۳۰,۰۰۰
۴SPM5-33شناور تکفاز پروانه استیل۱۴۱۷۱.۵۵,۶۱۰,۰۰۰
۴SPM5-47شناور تکفاز پروانه استیل۱.۵۵۷۷۱.۵۷,۱۶۰,۰۰۰

آبا دیزل عرضه کننده انواع لجن کش

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.