کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم متاسل

  • Share it:

کلیدهای اتوماتیک غیر قابل تنظیم متاسل

ردیفنوع کالامشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کلید اتوماتیک(غیر قابل تنظیم-فیکس)ABN 103c(22KA)۱۰۰الی ۴۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۲کلید اتوماتیک(غیر قابل تنظیم-فیکس)ABN 203c(30KA)۱۲۵الی ۲۲۵۱.۹۱۵.۰۰۰
۳کلید اتوماتیک(غیر قابل تنظیم-فیکس)ABN 203c(30KA)۲۵۰۲.۱۵۰.۰۰۰
۴
کلید اتوماتیک(غیر قابل تنظیم-فیکس)ABS 403c(65KA)۳۰۰و ۴۰۰۴.۳۵۰.۰۰۰
۵کلید اتوماتیک(غیر قابل تنظیم-فیکس)ABS 803c(75KA)۶۳۰۶.۹۸۰.۰۰۰
۶کلید اتوماتیک(غیر قابل تنظیم-فیکس)ABS 803c(75KA)۸۰۰۸.۲۶۰.۰۰۰

 

تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک

ردیفمدلمشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱بوبین شنت(برای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم)SHT 220V AC۱۰۰الی ۲۵۰۵۵۰.۰۰۰
۲بوبین شنت(برای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم)SHT 220V AC۴۰۰الی ۸۰۰۵۵۰.۰۰۰
۳بوبین آندر ولتاژ(برای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم)UVT 220V AC۴۰۰الی ۸۰۰۶۱۰.۰۰۰۰
۴کنتاکت کمکی(برای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم)AX۱۰۰الی ۲۵۰۲۴۵.۰۰۰
۵کنتاکت کمکی(برای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم)AX۴۰۰الی ۸۰۰۴۴۰.۰۰۰
۶آلارم سوییچ (برای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم)AL۱۰۰الی ۲۵۰۲۴۵.۰۰۰
۷آلارم سوییچ (برای کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم)AL۱۰۰الی ۲۵۰۴۵۰.۰۰۰

 

کلید اتوماتیک قابل تنظیم حرارتی متامک

ردیفمدلمشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کلید اتوماتیک (قابل تنظیم حرارتی ) (۴ پل)GBN 104(0.8~1)×In (35KA)4P۱۶الی ۱۰۰۲.۲۶۹.۰۰۰
۲کلید اتوماتیک (قابل تنظیم حرارتی ) (۴ پل)GBN 204(0.8~1)×In (35KA)4P۱۲۵الی ۲۰۰۲.۲۶۹.۰۰۰

 

کلید اتوماتیک سوسل

ردیفمدلمشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کلید اتوماتیک (قابل تنظیم حرارتی ) (۳ پل)(باشمش)TD 100(0.8~1)×In (50KA)3P۱۶الی ۱۰۰۱.۴۳۵.۰۰۰
۲کلید اتوماتیک (قابل تنظیم حرارتی ) (۳ پل)TS 250(0.8~1)×In (50KA)3P۱۲۵الی ۲۵۰۲.۲۷۰.۰۰۰
۳کلید اتوماتیک (قابل تنظیم حرارتی ) (۳ پل)TS 400(0.8~1)×In (65KA)3P۴۰۰۵.۹۰۰.۰۰۰
۴کلید اتوماتیک (قابل تنظیم حرارتی ) (۳ پل)TS 630(0.8~1)×In (65KA)3P۶۳۰۷.۹۰۰.۰۰۰
۵کلید اتوماتیک (قابل تنظیم حرارتی ) (۳ پل)TS 800(0.8~1)×In (65KA)3P۸۰۰۹.۶۴۰.۰۰۰
۶کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۳ پل)TS 160(0.4~1)×In (50KA)3P۱۶۰۱.۴۳۵.۰۰۰
۷کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۳ پل)TS 25(0.4~1)×In (50KA)3P۲۵۰۲.۲۷۰.۰۰۰
۸کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۳ پل)TS 400(0.4~1)×In (50KA)3P۲۵۰۵.۹۰۰.۰۰۰
۹کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۳ پل)TS 6300.4~1)×In (65KA)3P۶۳۰۷.۹۰۰.۰۰۰
۱۰کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۳ پل)TS 800(0.4~1)×In (65KA)3P۸۰۰۹.۶۴۰.۰۰۰
۱۱کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۳ پل)TS 1250(0.4~1)×In (50KA)3P۱۲۵۰۱.۴۳۵.۰۰۰
۱۲کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۳ پل)TS 1250(0.4~1)×In (50KA)3P۱۶۰۰۲.۲۷۰.۰۰۰

 

کلید اتوماتیک سوسل

ردیفمدلمشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۴ پل)TD 100 (0.8~1)×In(50KA)4P۱۶الی ۱۰۰۲.۲۶۹.۰۰۰
۲کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۴ پل)TS 250 (0.8~1)×In(50KA)4P۱۲۵الی ۲۵۰۴.۵۰۷.۰۰۰
۳کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۴ پل)TS 400 (0.8~1)×In(65KA)4P۴۰۰۹.۳۵۲.۰۰۰
۴کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۴ پل)TS 630 (0.8~1)×In(65KA)4P۶۳۰۱۳.۶۹۳.۰۰۰
۵کلید اتوماتیک (قابل تنظیم الکترونیکی) (۴ پل)TS 800 (0.8~1)×In(65KA)4P۸۰۰۲۰.۰۵۵.۰۰۰

 

تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک سوسل

ردیفمدلمشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱موتور کلید اتوماتیکMOP 1(220 V AC)۱۲۵الی ۲۵۰۵.۲۶۲.۰۰۰
۲موتور کلید اتوماتیکMOP 2(220 V AC)۴۰۰الی ۶۳۰۸.۰۹۹.۰۰۰
۳موتور کلید اتوماتیکMOP 3(220 V AC)۸۰۰۹.۶۸۹.۰۰۰
۴موتور کلید اتوماتیکMOP 4(220 V AC)۱۶الی ۸۰۰۸۸۲.۰۰۰
۵بوبین رله ی آندر ولتاژUVT (220~240V AC)۱۰۰۰الی ۱۶۰۰۱.۲۹۸.۰۰۰
۶بوبین رله ی آندر ولتاژUVT (220~240V AC)۱۶الی ۸۰۰۶۲۴.۰۰۰
۷بوبین رله ی شنتSHT (220~240V AC)۱۰۰۰الی ۱۶۰۰۱.۲۹۸.۰۰۰
۸بوبین رله ی شنتSHT (220~240V AC)۱۶الی ۸۰۰۲۹۴.۰۰۰
۹کنتاکت کمکی کلید(یک باز و یک بسته)AX (1NO+1NC)۱۰۰۰الی ۱۶۰۰۳۱۰.۰۰۰
۱۰کنتاکت کمکی کلید(یک باز و یک بسته)AX (1NO+1NC)۱۶الی ۸۰۰۲۹۴.۰۰۰
۱۱آلارم سوئیچ(کنتاکت خطا) کلید اتوماتیکAL (1NO+1NC)۱۰۰۰الی ۱۶۰۰۳۱۰.۰۰۰
۱۲آلارم سوئیچ(کنتاکت خطا) کلید اتوماتیکAL (1NO+1NC)۱۶الی ۱۰۰۶۵۱.۰۰۰
۱۳دستگیره ی گردانEH 1۱۲۵الی ۲۵۰۷۱۶.۰۰۰
۱۴دستگیره ی گردانEH 2۴۰۰الی ۶۳۰۱.۲۶۲.۰۰۰
۱۵دستگیره ی گردانEH 3۸۰۰۱.۴۳۰.۰۰۰
۱۶دستگیره ی گردانEH 4۱۰۰۰الی ۱۶۰۰۴.۰۴۰.۰۰۰
۱۷دستگیره ی گردانEH 5۱۲۵الی ۲۵۰۱۶۷.۰۰۰
۱۸شمش ترمینال کلید اتوماتیکSP 23(3 pcs)۴۰۰الی ۶۳۰۵۴۸.۰۰۰
۱۹شمش ترمینال کلید اتوماتیکSP 33(3 pcs)۸۰۰۹۲۳.۰۰۰
۲۰پایه ی پلاگین کلید اتوماتیک ۱۰۰ آمپرSP 43(3 pcs)۱۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰
۲۱پایه ی پلاگین کلید اتوماتیک ۲۵۰ آمپرPB 13۲۵۰۲.۵۸۹.۰۰۰
۲۲پایه ی پلاگین کلید اتوماتیک ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپرPB 23۴۰۰و ۶۳۰۴.۹۷۰.۰۰۰
۲۳موتور کلید اتوماتیکMOP 1(220 V AC)۱۶الی ۱۰۰۳.۷۰۹.۰۰۰

 

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.