شناور AMC چین

  • Share it:

لیست قیمت الکتروپمپ های لجنکش تک و سه فاز پروانه استیل AMC چینی

شناور AMC چین

مدل پمپنوع پمپقدرت
(اسب)
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
خروج
اینچ
قیمت مصرف کننده
۴SPM5-66شناور تکفاز پروانه استیل۲۷۸۷۱.۵۸,۸۲۰,۰۰۰
۴SPM5-95شناور تکفاز پروانه استیل۳۱۱۴۷۱.۵۱۰,۹۳۰,۰۰۰
۴SPM8-44شناور تکفاز پروانه استیل۲۵۲۱۲۲۱۰,۳۲۰,۰۰۰
۴SPM8-58شناور تکفاز پروانه استیل۳۷۰۱۲۲۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۴SDM10/7شناور تکفاز پروانه توریل۱.۵۴۵۱۲۲۴,۷۷۰,۰۰۰
۴SDM10/10شناور تکفاز پروانه توریل۲۶۰۱۲۲۶,۱۱۰,۰۰۰
۴SDM10/14شناور تکفاز پروانه توریل۳۸۰۱۲۲۷,۲۲۰,۰۰۰
۴SP8-80شناور سه فاز پروانه استیل۴۱۰۰۱۲۲۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۴SP8-111شناور سه فاز پروانه استیل۵.۵۱۳۰۱۲۲۲۱,۰۹۰,۰۰۰
۶SPM30-27شناور تکفاز پروانه استیل۴۴۰۴۰۳۱۸,۴۳۰,۰۰۰
۶SP30-45شناور سه فاز پروانه استیل۷.۵۵۸۴۰۳۲۵,۵۳۰,۰۰۰
۶SP30-63شناور سه فاز پروانه استیل۱۰۸۲۴۰۳۲۹,۴۲۰,۰۰۰
۶SP30-99شناور سه فاز پروانه استیل۱۵۱۳۰۴۰۳۴۱,۰۷۰,۰۰۰
۶SP30-135شناور سه فاز پروانه استیل۲۰۱۷۵۴۰۳۵۰,۵۱۰,۰۰۰
۶SP30-163شناور سه فاز پروانه استیل۲۵۲۱۰۴۰۳۵۷,۱۷۰,۰۰۰
۶SP30-189شناور سه فاز پروانه استیل۳۰۲۴۵۴۰۳۶۹,۳۸۰,۰۰۰

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.