شناور پدرولا

  • Share it:

شناور پدرولا

شناور استیل ۴BLOCK2

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل  ۱.۴۱۰۴ – به همراه ۲۰ متر کابل

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴BLOCKm 2/10۴BLOCK 2/10۰.۵۵۰.۷۵۲۰-۱۰۰۴۴-۱۷۱/۴ ۱
۲۴BLOCKm 2/13۴BLOCK 2/13۰.۷۵۱۲۰-۱۰۰۵۶-۲۳۱/۴ ۱
۳۴BLOCKm 2/20۴BLOCK 2/20۱.۱۱.۵۲۰-۱۰۰۸۸-۳۵۱/۴ ۱

 

شناور استیل ۴BLOCK4

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل  ۱.۴۱۰۴ – به همراه ۲۰ متر کابل

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴BLOCKm 4/7۴BLOCK 4/7۰.۵۵۰.۷۵۲۰-۱۰۰۴۴-۱۷۱/۴ ۱
۲۴BLOCKm 4/9۴BLOCK 4/9۰.۷۵۱۲۰-۱۰۰۵۶-۲۳۱/۴ ۱
۳۴BLOCKm 4/14۴BLOCK 4/14۱.۱۱.۵۲۰-۱۰۰۸۸-۳۵۱/۴ ۱

 

شناور استیل ۴BLOCK6

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل  ۱.۴۱۰۴ – به همراه ۲۰ متر کابل

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴BLOCKm 6/4۴BLOCK 6/4۰.۵۵۰.۷۵۲۵-۱۵۰۲۶-۱۱۱/۴ ۱
۲۴BLOCKm 6/6۴BLOCK 6/6۰.۷۵۱۲۵-۱۵۰۳۸-۱۷۱/۴ ۱
۳۴BLOCKm 6/9۴BLOCK 6/9۱.۱۱.۵۲۵-۱۵۰۵۸-۲۶۱/۴ ۱

 

شناور پدرولا

شناور پدرولا – سری ۴SR

شناور استیل ۴SR1.5

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴SR1.5m/17-PD۴SR1.5/17-PD۰.۷۵۱۵-۴۵۱۰۲-۳۰۱/۴ ۱
۲۴SR1.5m/32-PD۴SR1.5/32-PD۱.۵۲۵-۴۵۱۹۳-۵۸۱/۴ ۱
۳۴SR1.5m/46-PD۴SR1.5/46-PD۲.۲۳۵-۴۵۲۷۷-۸۳۱/۴ ۱

 

شناور استیل ۴SR4

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴SR4m/9-PD۴SR4/9-PD۰.۷۵۱۲۰-۱۰۰۵۶-۲۳۱/۴ ۱
۲۴SR4m/14-PD۴SR4/14-PD۱.۱۱.۵۲۰-۱۰۰۸۸-۳۵۱/۴ ۱
۳۴SR4m/18-PD۴SR4/18-PD۱.۵۲۲۰-۱۰۰۱۱۲-۴۵۱/۴ ۱
۴۴SR4m/26-PD۴SR4/26-PD۲.۲۳۲۰-۱۰۰۱۶۲-۶۳۱/۴ ۱

 

شناور استیل ۴SR6

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴SR6m/4-PD۴SR6/4-PD۰.۵۵۰.۷۵۲۵-۱۵۰۲۶-۱۱۲
۲۴SR6m/6-PD۴SR6/6-PD۰.۷۵۱۲۵-۱۵۰۳۸-۱۷۲
۳۴SR6m/9-PD۴SR6/9-PD۱.۱۱.۵۲۵-۱۵۰۵۸-۲۶۲
۴۴SR6m/13-PD۴SR6/13-PD۱.۵۲۲۵-۱۵۰۸۳-۳۵۲
۵۴SR6m/17-PD۴SR6/17-PD۲.۲۳۲۵-۱۵۰۱۰۷-۴۵۲
۶-۴SR6/23-PD۳۴۲۵-۱۵۰۱۴۸-۶۷۲

 

شناور استیل ۴SR8

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴SR8m/4-PD۴SR8/4-PD۰.۷۵۱۴۰-۲۰۰۲۶-۱۰۲
۲۴SR8m/7-PD۴SR8/7-PD۱.۱۱.۵۴۰-۲۰۰۴۶-۱۶۲
۳۴SR8m/9-PD۴SR8/9-PD۱.۵۲۴۰-۲۰۰۵۸-۲۱۲
۴۴SR8m/13-PD۴SR8/13-PD۲.۲۳۴۰-۲۰۰۸۵-۳۰۲
۵-۴SR8/17-PD۳۴۴۰-۲۰۰۱۱۰-۴۰۲
۶-۴SR8/23-PD۴۵.۵۴۰-۲۰۰۱۵۰-۵۳۲

 

شناور استیل ۴SR10

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴SR10m/5۴SR10/5۱.۱۱.۵۵۰-۲۵۰۳۱-۱۰۲
۲۴SR10m/7۴SR10/7۱.۵۲۵۰-۲۵۰۴۳-۱۵۲
۳۴SR10m/10۴SR10/10۲.۲۳۵۰-۲۵۰۶۲-۲۰۲
۴-۴SR10/15۳۴۵۰-۲۵۰۹۲-۳۰۲
۵-۴SR10/20۴۵.۵۵۰-۲۵۰۱۲۳-۴۰۲
۶-۴SR10/26۵.۵۷.۵۵۰-۲۵۰۱۶۰-۵۲۲
۷-۴SR10/35۷.۵۱۰۵۰-۲۵۰۲۱۶-۷۰۲

 

شناور استیل ۴SR12

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱۴SR12m/4۴SR12/4۱.۱۱.۵۲۰-۳۰۰۲۴-۸۲
۲۴SR12m/6۴SR12/6۱.۵۲۵۰-۳۰۰۳۷-۱۴۲
۳۴SR12m/9۴SR12/9۲.۲۳۵۰-۳۰۰۵۵-۲۲۲
۴-۴SR12/22۵.۵۷.۵۵۰-۳۰۰۱۳۵-۵۳۲
۵-۴SR12/29۷.۵۱۰۵۰-۳۰۰۱۷۶-۷۱۲

 

شناور استیل ۶SR27

بدنه : استنلس استیل – پروانه : تکنو پلیمر – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱-۶SR27/8۹.۲۱۲.۵۱۰۰-۶۰۰۱۰۶-۳۵۳
۲-۶SR27/10۱۱۱۵۱۰۰-۶۰۰۱۳۲-۴۴۳
۳-۶SR27/12۱۳۱۷.۵۱۰۰-۶۰۰۱۵۹-۵۳۳

 

شناور با پروانه شعاعی  ۴SK

بدنه : استنلس استیل – پروانه : برنج – شافت : استنلس استیل   ۱.۴۱۰۴ – قطر : ۹۹.۵ – همراه ۲۰ متر کابل

 

با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع شناور پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید

گروه صنعتی پدرولا

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.