شناور شیمجه

  • Share it:

لیست قیمت شناور (۴ sg)

قیمت
(ریال)
اتصالات
خروجی
قابلیت ها (Max)
ارتفاع
متر
قابلیت ها (Max)
آبدهی (m3/h)
قدرت (اسب بخار)قدرت (کیلو وات)مدل پمپ
سه فاز
مدل پمپ
متراژ کابل
تک فازکد کالا
۱۴,۸۵۰,۰۰۰۱۳۵۹/۶۴۳۴SG8/22کابل ۲/۳ متری-۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۲
۱۶,۶۰۰,۰۰۰۱۷۸۹/۶۵.۵۴۴SG8/29کابل ۲/۳ متری-۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۳
۱۹,۹۵۰,۰۰۰۲۳۷۱۰۸۷.۵۵.۵۴SG8/38کابل ۲/۳ متری-۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۴
۶,۵۰۰,۰۰۰۵۰۱۲/۶۲۱.۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm10/8۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۵
۸,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱۲/۶۲۱.۵-کابل ۳۰ متری۴SGm10/8۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۱
۷,۵۰۰,۰۰۰۶۳۱۲/۶۲۱.۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm10/10۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۶
۹,۰۰۰,۰۰۰۶۳۱۲/۶۲۱.۵-کابل ۳۰ متری۴SGm10/10۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۲
۹,۳۰۰,۰۰۰۹۰۱۲/۶۳۲.۲-کابل ۲/۳ متری۴SGm10/14۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۷
۱۱,۵۰۰,۰۰۰۹۰۱۲/۶۳۲.۲-کابل ۳۰ متری۴SGm10/14۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۳
۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۱۳۱۲/۶۴۳۴SG 10/18کابل ۲/۳ متری-۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۴

ادامه لیست قیمت شناور (۴ sg)

قیمت
(ریال)
اتصالات
خروجی
قابلیت ها (Max)
ارتفاع
متر
قابلیت ها (Max)
آبدهی (m3/h)
قدرت (اسب بخار)قدرت (کیلو وات)مدل پمپ
سه فاز
مدل پمپ
متراژ کابل
تک فازکد کالا
۵۸۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۱۰۲۳/۳۱۰.۷۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm2/14۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۱
۷۰۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۱۲۸۴/۲۱.۵۱.۱-کابل ۲/۳ متری۴SGm2/20۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۲
۸۰۵۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۱۸۴۳/۳۲۱.۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm2/25۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۳
۵۷۵۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۹۶۴/۸۱۰.۷۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm3/13۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۴
۵۲۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۵۹۶۱۰.۷۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm4/8۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۵
۶۴۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۵۹۶۱۰.۷۵-کابل ۳۰ متری۴SGm4/8۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۶
۵۷۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۷۴۶۱۰.۷۵--۴SGm4/10۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۷
۶۹۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۷۴۶۱۰.۷۵-کابل ۳۰ متری۴SGm4/10۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۸
۶۵۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۱۰۴۶۱.۵۱.۱-کابل ۲/۳ متری۴SGm4/14۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۹
۸۲۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۱۰۴۶۱.۵۱.۱-کابل ۳۰ متری۴SGm4/14۱۱۱۳۱۱۰۰۰۳۰
۶۸۵۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۷۹۸/۴۲۱.۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm6/12۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۵
۷۹۵۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۱۰۲۷/۲۲۱.۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm6/16۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۶
۱۰۶۵۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۱۳۴۷/۲۳۲.۲-کابل ۲/۳ متری۴SGm6/21۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۷
۵۸۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۵۹۸/۴۱.۵۱.۱-کابل ۲/۳ متری۴SGm6/9۱۱۱۳۱۱۰۰۰۳۱
۷۴۰۰۰۰۰" ۱/۴ ۱۵۹۸/۴۱.۵۱.۱-کابل ۳۰ متری۴SGm6/9۱۱۱۳۱۱۰۰۰۳۲
۵۵۰۰۰۰۰۴۶۱۰/۸۱۰.۷۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm8/7۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۸
۶۴۵۰۰۰۰۵۷۱۰/۸۱.۵۱.۱-کابل ۲/۳ متری۴SGm8/9۱۱۱۳۱۱۰۰۰۰۹
۸۰۰۰۰۰۰۵۷۱۰/۸۱.۵۱.۱-کابل ۳۰ متری۴SGm8/9۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۸
۷۵۵۰۰۰۰۷۷۱۰/۸۲۱.۵-کابل ۲/۳ متری۴SGm8/12۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۰
۹۱۵۰۰۰۰۷۷۱۰/۸۲۱.۵-کابل ۳۰ متری۴SGm8/12۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۹
۹۵۰۰۰۰۰۱۰۴۹/۶۳۲.۲-کابل ۲/۳ متری۴SGm8/17۱۱۱۳۱۱۰۰۰۱۱
۱۱۶۰۰۰۰۰۱۱۸۱۰/۸۳۲.۲-کابل ۳۰ متری۴SGm8/18۱۱۱۳۱۱۰۰۰۲۰
۹۵۰۰۰۰۰۱۱۸۱۰/۸۳۲.۲-کابل ۲/۳ متری۴SGm8/18۱۱۱۳۱۱۰۰۰۳۰

شناور پروانه حلزونی ( QGY ( D (بدنه استیل)

قیمت
(ریال)
اتصالات (خروجی)قابلیت ها Max
(ارتفاع)
متر
قابلیت ها Max
(آبدهی)
m3/h
قدرت
(اسب بخار)
قدرت
(کیلو وات)
مدل پمپ
سه فاز
مدل پمپ
تک فاز
کدکالا
۳,۹۰۰,۰۰۰۱/۴ ۱۹۱۲.۴۰.۶۸۰.۵-۰.۵ -۵۰-QGYD1.8۱۱۱۳۱۷۰۰۰۰۱

 

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.