شناور سایر

  • Share it:

لیست قیمت شناور های SAER ایتالیا

شناور سایر

مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
NS95E/34شناور سه فاز۱۰۱۷۷۲۰-۲۵۳,۷۲۰,۰۰۰
FS98D/11شناور تکفاز۱.۵۷۳.۵۸-۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰
FS98D/15شناور تکفاز۲۹۵۸-۲۱۶,۸۸۰,۰۰۰
FS98D/15شناور سه فاز۲۹۵۸-۲۱۶,۸۸۰,۰۰۰
FS98D/22شناور تکفاز۳۱۳۹۸-۲۲۲,۳۹۰,۰۰۰
FS98D/22شناور سه فاز۳۱۳۹۸-۲۲۲,۳۹۰,۰۰۰
FS98C/9شناور تکفاز۱۵۸۶-۱.۲۵۱۲,۵۵۰,۰۰۰
FS98C/12شناور تکفاز۱.۵۷۸۶-۱.۲۵۱۴,۳۴۰,۰۰۰
FS98C/17شناور تکفاز۲۱۱۱۶-۱.۲۵۱۶,۹۶۰,۰۰۰
FS98C/17شناور سه فاز۲۱۱۱۶-۱.۲۵۱۶,۹۶۰,۰۰۰
FS98C/24شناور تکفاز۳۱۵۶۶-۱.۲۵۲۲,۲۴۰,۰۰۰
FS98C/24شناور سه فاز۳۱۵۶۶-۱.۲۵۲۲,۲۴۰,۰۰۰
FS98E/7شناور تکفاز۱.۵۴۹۱۲-۲۱۴,۰۵۰,۰۰۰
FS98E/9شناور تکفاز۲۶۰۱۲-۲۱۵,۸۴۰,۰۰۰
FS98E/9شناور سه فاز۲۶۰۱۲-۲۱۵,۸۴۰,۰۰۰
FS98E/11شناور تکفاز۳۷۶.۵۱۲-۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰
FS98E/11شناور سه فاز۳۷۶.۵۱۲-۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰
FS98E/13شناور تکفاز۳۸۸۱۲-۲۲۰,۵۸۰,۰۰۰
FS98E/13شناور سه فاز۳۸۸۱۲-۲۲۰,۵۸۰,۰۰۰
NS95DA/17شناور سه فاز۴۱۱۱۱۱-۲۲۰,۵۸۰,۰۰۰
NS95DA/24شناور سه فاز۵.۵۱۵۶۱۱-۲۳۱,۰۴۰,۰۰۰
NS95DA/35شناور سه فاز۷.۵۲۲۸۱۱-۲۳۸,۱۸۰,۰۰۰
مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
NR152B/3شناور تکفاز ۳۴۶.۵۲۶-۳۲۹,۵۸۰,۰۰۰
NR152A/9شناور سه فاز موتور " ۶۷.۵۱۴۴۱۸-۳۵۸,۲۱۰,۰۰۰
NR152A/12شناور سه فاز۱۰۱۹۲۱۸-۳۶۸,۶۸۰,۰۰۰
NR152A/20شناور سه فاز۱۵۳۲۰۱۸-۳۸۶,۵۷۰,۰۰۰
NR152B/7شناور سه فاز۷.۵۱۱۰۲۶-۳۵۸,۲۱۰,۰۰۰
NR152B/10شناور سه فاز۱۰۱۶۰۲۶-۳۶۴,۱۸۰,۰۰۰
NR152B/13شناور سه فاز۱۵۲۰۵۲۶-۳۷۱,۳۲۰,۰۰۰
NR152B/19شناور سه فاز۲۰۳۲۳۲۶-۳۹۵,۵۱۰,۰۰۰
NR152C/2شناور سه فاز۴۳۱۴۵-۳۳۱,۳۶۰,۰۰۰
NR152C/5شناور سه فاز۱۰۷۰۴۵-۳۶۵,۶۶۰,۰۰۰
NR152C/10شناور سه فاز۲۰۱۵۰۴۵-۳۸۲,۰۹۰,۰۰۰
NR152C/13شناور سه فاز موتور " ۶۲۵۲۰۵۴۵-۳۹۵,۵۱۰,۰۰۰
NR152C/15شناور سه فاز۳۰۲۲۰۴۵-۳۱۰۷,۴۸۰,۰۰۰
NR152C/21شناور سه فاز۴۰۳۳۲۴۵-۳۱۲۸,۳۴۰,۰۰۰
NR152C/26شناور سه فاز۵۰۴۱۰۴۵-۳۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰
NR152D/11شناور سه فاز موتور " ۶۲۵۱۷۴۵۶-۳۸۸,۰۶۰,۰۰۰
NR152E/20شناور سه فاز۵۰۳۶۶۶۴-۲۱۵۶,۷۱۰,۰۰۰
TEX-2Mلجنکش تکفاز فلوتردار۲۱۱۳۰-۱.۲۵۱۷,۳۳۰,۰۰۰
MBS-7کفکش استیل تکفاز۱۶۰۴.۲-۱.۲۵۱۳,۴۴۰,۰۰۰
MBS-A-4کفکش استیل تکفاز۱.۳۶۰۵.۲-۱.۲۵۱۴,۶۷۰,۰۰۰
MBS-A-5کفکش استیل تکفاز۱.۵۷۰۵.۲-۱.۲۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰
MBS-A-6کفکش استیل تکفاز۱.۶۸۴۵.۲-۱.۲۵۱۵,۶۹۰,۰۰۰
مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/h
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
CL140-10موتور شناور ۶ اینچ استیل روغنی سه فاز۱۰----۲۴,۸۷۰,۰۰۰
CL140-15موتور شناور ۶ اینچ استیل روغنی سه فاز۱۵----۲۹,۸۶۰,۰۰۰
CL140-20موتور شناور ۶ اینچ استیل روغنی سه فاز۲۰----۳۴,۸۳۰,۰۰۰
MS152-7.5موتور شناور ۶ اینچ ۷.۵----۳۲,۸۵۰,۰۰۰
MS152-10موتور شناور ۶ اینچ۱۰----۳۶,۹۵۰,۰۰۰
MS152-15موتور شناور ۶ اینچ۱۵----۳۹,۷۰۰,۰۰۰
MS152-20موتور شناور ۶ اینچ۲۰----۴۵,۱۷۰,۰۰۰
MS152-25موتور شناور ۶ اینچ۲۵----۴۹,۲۵۰,۰۰۰
MS152-30موتور شناور ۶ اینچ۳۰----۵۶,۱۱۰,۰۰۰
MS152-40موتور شناور ۶ اینچ۴۰----۶۲,۹۵۰,۰۰۰
MS152-50موتور شناور ۶ اینچ۵۰----۷۳,۸۹۰,۰۰۰
MS201-50موتور شناور ۸ اینچ۵۰----۹۸,۵۱۰,۰۰۰
MS201-60موتور شناور ۸ اینچ۶۰----۱۱۲,۱۸۰,۰۰۰
MS201-75موتور شناور ۸ اینچ۷۵----۱۳۲,۷۲۰,۰۰۰
MS201-100موتور شناور ۸ اینچ۱۰۰----۱۶۰,۰۶۰,۰۰۰
MS201-125موتور شناور ۸ اینچ۱۲۵----۱۶۴,۱۶۰,۰۰۰
MS201-150موتور شناور ۸ اینچ۱۵۰----۲۰۳,۹۶۰,۰۰۰
MS251-180موتور شناور ۱۰ اینچ۱۸۰----۲۷۴,۶۱۰,۰۰۰
MS251-200موتور شناور ۱۰ اینچ۲۰۰----۲۹۸,۴۹۰,۰۰۰
MK32/8پمپ طبقاتی استیل عمودی۲۷۴۸۱۱۲۹,۵۱۰,۰۰۰
MK32/11پمپ طبقاتی استیل عمودی۳۱۰۰۸۱۱۳۲,۸۵۰,۰۰۰
MK32/15پمپ طبقاتی استیل عمودی۴۱۴۰۸۱۱۴۲,۳۳۰,۰۰۰
MK32/19پمپ طبقاتی استیل عمودی۵.۵۱۷۵۸۱۱۵۰,۸۲۰,۰۰۰

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.