شناور دیانا

  • Share it:

 

شناور دیانا

شناور دیانا

شناور دیانا

لیست شناور های استیل دیانا

ردیفمشخصاتمدلحداکثر ارتفاع (m)
Head max
حداکثر آبدهی (m3/h)
Q max
قدرت-کیلو وات (KW)قدرت -اسب بخار (HP)خروجی (اینچ)فازولت قطر شناور (اینچ)
۱شناور استیل ۱ اینچ ۵۰ متریDN-S-1.8-50-0.5۵۰۲.۵۰.۵۰.۶۵۱M۲۲۰۴
۲شناور استیل ۱ اینچ ۱۰۰ متریDN-S-1.5-100-0.75۱۰۰۲۰.۷۵۱۱M۲۲۰۴
۳شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۹۶ متری۴DN 214M۹۴۳۱.۱۱.۵۱/۴ ۱M۲۲۰۴
۴شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۱۳۵ متری۴DN 220M۱۳۵۳۱.۵۲۱/۴ ۱M۲۲۰۴
۵شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۲۰۲ متری۴DN 230M۲۰۲۳۲.۲۳۱/۴ ۱M۲۲۰۴
۶شناور استیل ۲ اینچ ۳۸ متری۴SDN 506M۳۸۹۰.۵۵۰.۷۵۲M۲۲۰۴
۷شناور استیل ۲ اینچ ۵۱ متری۴SDN 508M۵۱۹۰.۷۵۱۲M۲۲۰۴
۸شناور استیل ۲ اینچ ۷۰ متری۴SDN 511M۷۰۹۱.۱۱.۵۲M۲۲۰۴
۹شناور استیل ۲ اینچ ۹۰ متری۴SDN 514M۹۰۹۱.۵۲۲M۲۲۰۴
۱۰شناور استیل ۲ اینچ ۱۲۸ متری۴SDN 520M۱۲۸۹۲.۲۳۲M۲۲۰۴
۱۱شناور استیل ۲ اینچ ۲۰۵ متری۴SDN 532M۲۰۵۹۴۵.۵۲T۳۸۰۴
۱۲شناور استیل ۲ اینچ ۲۹۰ متری۴SDN 545T۲۹۰۹۵.۵۷.۵۲T۳۸۰۴
۱۳شناور استیل ۳ اینچ ۹۸ متری۶SDN 1507T۹۸۳۰۷.۵۱۰۳T۳۸۰۶
۱۴۱موتور تک ۱.۵ اسب سری ۴DN----۱.۱۱.۵--M۲۲۰۴
۱۵موتور تک ۲ اسب سری ۴DN----۱.۵۲--M۲۲۰۴
۱۶موتور تک ۳ اسب سری ۴DN----۲.۲۳--M۲۲۰۴
۱۷موتور تک ۳ اسب سه فاز--۲.۲۳--T۳۸۰۴

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.