سیم ایتالیا منابع تحت فشار

  • Share it:

لیست قیمت سیم ایتالیا منابع تحت فشار

منابع تحت فشار

 

مدلمشخصاتقیمت مصرف کننده
ACSS5منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۵ لیتری عمودی۶۴۰,۰۰۰
AFC CE8منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۸ لیتری عمودی۷۰۰,۰۰۰
AFC CE12منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۱۲ لیتری عمودی۷۷۰,۰۰۰
ACS CE24منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۲۴ لیتری عمودی۸۸۰,۰۰۰
AFE CE35منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۴۵ لیتری عمودی۱,۹۸۰,۰۰۰
AFE CE50منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۵۰ لیتری عمودی۳,۰۱۰,۰۰۰
AFE CE60منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۶۰ لیتری عمودی۳,۹۷۰,۰۰۰
AFE CE80منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۸۰ لیتری عمودی۴,۶۶۰,۰۰۰
AFE CE100منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۱۰۰ لیتری عمودی۵,۷۷۰,۰۰۰
AFE CE150منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۱۵۰ لیتری عمودی۷,۹۹۰,۰۰۰
AFE CE200منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۲۰۰ لیتری عمودی۱۰,۳۸۰,۰۰۰
AFE CE300منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۳۰۰ لیتری عمودی۱۳,۴۹۰,۰۰۰
AFE CE500منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۵۰۰ لیتری عمودی۲۰,۸۱۰,۰۰۰
AFE CE750منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۷۵۰ لیتری عمودی۳۸,۱۸۰,۰۰۰
AFESB CE300منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۳۰۰ لیتری افقی۱۴,۱۶۰,۰۰۰
AFESB CE200منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۲۰۰ لیتری افقی۱۰,۹۰۰,۰۰۰
AFESB CE150منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۱۵۰ لیتری افقی۸,۳۹۰,۰۰۰
AFESB CE100منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۱۰۰ لیتری افقی۶,۱۲۰,۰۰۰
AFESB CE80منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۸۰ لیتری افقی۴,۹۰۰,۰۰۰
AFESB CE60منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۶۰ لیتری افقی۴,۱۷۰,۰۰۰
AFOSB CE24منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۲۴ لیتری افقی۱,۱۱۰,۰۰۰
AFE/CAR-CE100منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۶ بار ۱۰۰ لیتری عمودی۱۰,۳۱۰,۰۰۰
AFE/CAR-CE150منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۶ بار ۱۵۰ لیتری عمودی۱۲,۵۳۰,۰۰۰
AFE/CAR-CE200منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۶ بار ۲۰۰ لیتری عمودی۱۵,۶۴۰,۰۰۰
AFE/CAR-CE300منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۶ بار ۳۰۰ لیتری عمودی۱۸,۷۴۰,۰۰۰
AFE/CAR-CE500منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۶ بار ۵۰۰ لیتری عمودی۲۸,۱۷۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.