دیزل ژنراتور موتورسازان

  • Share it:

 

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(kVa)
Standby
(kVa)
مشخصات فنی
Motorsazan۴/۲۴۸GucbirGA47۴۷۵۲ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Motorsazan۴/۲۴۸MeccalteECO32-2L/4۶۰۶۶ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Motorsazan۱۰۰۶.۶MeccalteECO32-3L/4۷۰۷۷ویژگی ها و کاتالوگ محصول

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.