دیزل ژنراتور ایوکو

  • Share it:

دیزل ژنراتور ایوکو

 

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(kVa)
Standby
(kVa)
مشخصات فنی
IvecoNEF45SM1AMeccalteECO32-2L/4۶۰۶۶ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoNEF45SM2AMeccalteECO32-3L/4۷۵۸۲.۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoTM2AMeccalteECP34-2S۱۰۰۱۱۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoNEF67SM1AMeccalteECP34-1L۱۲۵۱۳۸ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoTM2AMeccalteECP34-2L۱۴۵۱۵۹.۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoTM3AMeccalteECP34-3L4۱۶۰۱۷۶ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoNEF67TE2AMeccalteECO38-2S۲۰۰۲۲۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoC87TE1DMeccalteECO38-1LN/4۲۵۰۲۷۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoC10TE1DMeccalteECO38-2LN/4۳۰۰۳۳۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoC13TE2AMeccalteECO38-3L۳۵۰۴۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
IvecoC13TE3AMeccalteECO40-1S4۴۰۰۴۴۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.