دیزل ژنراتور ام تی یو

  • Share it:

 

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(kVa)
Standby
(kVa)
مشخصات فنی
MTU۱۶V2000G25TDMTU۵۷۵RSL7074۹۰۰۹۹۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
MTU۱۶V2000DS1100MTU۵۷۵RSL7074۱۰۰۰۱۱۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
MTU۱۶V2000G65TBMTU۵۷۵RSL7074۱۰۳۰۱۱۳۳ویژگی ها و کاتالوگ محصول
MTU۱۸V2000G65TDMTU۷۴۰RSL7076۱۱۳۰۱۲۴۳ویژگی ها و کاتالوگ محصول
MTU۱۸V2000G65TBMTU۷۴۰RSL7076 ۱۱۶۰۱۲۷۶ویژگی ها و کاتالوگ محصول
MTU۱۲V4000G23Leroy SomerLSA51.2S55۱۷۵۰۱۹۲۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.