تیلر دیانا

  • Share it:

تیلر دیانا

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

تیلر دیانا

لیست قیمت تیلرهای دیانا

ردیفمدلموتورقدرت (اسب)گیربکس جلوگیربکس عقبعمق شخم (mm)
Tilling Depth
عرض تیغه (mm)
Tilling Width
توضیحاتقیمت
۱DN-7500C/2Gبنزینی۶.۵۱۱۱۵۰-۲۵۰۹۰۰
۲DN-7500C/3Gبنزینی۶.۵۲۱۱۵۰-۲۵۰۹۰۰
۳DN-9500CGبنزینی۶.۵۲۱۱۵۰-۳۰۰۱۰۵۰
۴DN-9500CDدیزل۵۲۱۱۵۰-۳۰۰۱۰۵۰
۵DN-9900CGXبنزینی۶.۵۳۱۱۵۰-۳۰۰۷۰۰-۱۰۵۰
۶DN-9900CDXدیزل۵۳۱۱۵۰-۳۰۰۷۰۰-۱۰۵۰
۷DN-10000CGبنزینی۷۲۱۱۵۰-۳۰۰۸۰۰-۱۳۰۰
۸DN-10000CDدیزل۷.۵۲۱۱۵۰-۳۰۰۸۰۰-۱۳۰۰
۹DN-15000CDدیزل۹۲۱۱۵۰-۳۰۰۸۰۰-۱۳۰۰
۱۰DN-11000CD-ES
با استارت و باطری
دیزل۷.۵۲۱۱۵۰-۳۰۰۸۰۰-۱۳۰۰
۱۱DN-15000CD-ES
با استارت و باطری
دیزل۹۲۱۱۵۰-۳۰۰۸۰۰-۱۳۰۰
۱۲DN-223-MF/CGبنزینی۶.۵۲۲برش ۲۰۰-۶۰
شخم ۲۰۰
برش ۹۷۰
شخم ۶۲۰
دروگر + کولتیواتور
۱۳DN-223-MF/CDدیزل۵۲۲برش ۲۰۰-۶۰
شخم ۲۰۰
برش ۹۷۰
شخم ۶۲۰
دروگر + کولتیواتور
۱۴DN-GCD-1تیغه دروگرتیغه دروگر

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.