انواع مختلف کمپرسور

  • Share it:

Different types of compressors

کمپرسورها دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندی‌های گوناگون، کمپرسورها را بر پایه ویژگی‌های گوناگون طبقه بندی می کنند. در یکی از رایج‌ترین این طبقه بندی ها، برپایه نحوه انتقال انرژی از کمپرسور به سیال، کمپرسورها به دودسته مختلف تقسیم می شوند:

۱. کمپرسورهای جابجایی مثبت: در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می پذیرد.قدرت تراکم این کمپرسورها نسبت به نوع دینامیک بیشتر می باشد. البته دبی این کمپرسورها به مراتب کمتر از نوع دینامیک است.نیروی محرکه کمپرسورها بسته به قدرت آنها می‌تواند الکتروموتور برقی یا موتور دیزلی باشد. انواع کمپرسورهای جابجایی مثبت عبارت اند از:

  • رفت و برگشتی (Reciprocating)
  • دوار (Rotary)

۲. کمپرسورهای دینامیکی: در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است. از کمپرسورهای دینامیکی در فشارهای با نرخ پایین و دبی‌های بالاتر استفاده می‌شود..انواع کمپرسورهای دینامیکی عبارت اند از:

  • جریان شعاعی (Centrifugal)
  • جریان محوری (Axial)

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.