لیست قیمت الکترو پمپ خانگی سایر ایتالیا – SAER

  • Share it:

لیست قیمت الکترو پمپ خانگی سایر ایتالیا

پمپ خانگی سایر

مدل نوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
KF0پمپ کوچک تکفاز۰.۵۳۰۲.۴۱۱۲۲۰۰۰۰۰
KF1پمپ کوچک تکفاز۰.۵۳۰۲.۴۱۱۲۲۸۰۰۰۰
KF3پمپ ۶۵ متری سه فاز ۰.۷۵۶۲۳۱۱۳۲۲۰۰۰۰
KF4پمپ ۶۵ متری تک فاز ۱۶۵۴۱۱۳۸۰۰۰۰۰
KF5پمپ ۷۴ متری تکفاز ۱.۵۷۳۴.۲۱۱۵۶۹۰۰۰۰
KF6پمپ ۸۵ متری سه فاز ۲۸۵۴.۲۱۱۶۳۱۰۰۰۰
KF6پمپ ۸۵ متری تکفاز ۲۸۵۴.۲۱۱۶۳۱۰۰۰۰
CMPبشقابی تکفاز۰.۵۲۴۴.۸۱۱۳۳۷۰۰۰۰
CMP79بشقابی برنزی تکفاز۱۳۵۶۱۱۴۱۶۰۰۰۰
CMP79-Nبشقابی نوریل تک فاز۱۳۵۶۱۱۳۹۳۰۰۰۰
CM1بشقابی برنزی تک فاز۱.۵۴۴۷.۲۱۱۷۰۷۰۰۰۰
CFپمپ دنده ای ۱۱۴۰۱.۲۱۱۱۳۳۱۰۰۰۰
CFپمپ دنده ای سه فاز ۱۱۴۰۱.۵۱۱۱۳۳۱۰۰۰۰
M50جتی نوریل ۰.۵۳۳۲.۷۱۱۳۵۸۰۰۰۰
M80جتی برنزی تک فاز۱۵۵۳۱۱۴۵۴۰۰۰۰
M80-Nجتی نوریل تکفاز ۱۵۵۳۱۱۴۳۱۰۰۰۰
M99-Nجتی استیل تکفاز ۱۴۸۳.۶۱۱۴۵۸۰۰۰۰
M100جتی دو لول تکفاز۱۵۰۳۱۱۵۱۸۰۰۰۰
M150کله گلابی لوله بلند ۱.۵۶۴۴۱.۲۵۱۸۲۳۰۰۰۰
M153جتی دولول تکفاز ۱.۵۵۵۳۱۱۸۲۳۰۰۰۰
M200-Nکله گلابی لوله بلند ۲۶۸۶۱.۵۱۸۸۷۰۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.