الکتروموتور موتوژن تبریز

  • Share it:

الکتروموتور موتوژن تبریز

 

الکتروموتور موتوزن تبریز

الکتروموتور موتوزن تبریز

شرکت آبادیزل افتخار دارد محصولات شرمت موتوژن تبریز را به هم میهنان عزیز ارائه دهد.

کلیه قیمت ها با ۱۰ درصد کسر قیمت ارائه به فروش می رسد.

موتوژن تبریز- الکتروموتورهای تکفاز رله ای

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم(CR) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار ۵۰HZ و ولتاژ نامی ۲۲۰.

OUTPUT
HP
OUTPUT
KW
RPM
فرم
RPM
۱۵۰۰
RPM
فرم
RPM
۳۰۰۰
۱.۳۰.۲۵۷۱۲.۴۰۰.۰۰۰
۱.۲۰.۳۷۷۱۲.۶۵۰.۰۰۰۷۱۲.۴۰۰.۰۰۰
۳.۴۰.۵۵۸۰۳.۱۰۰.۰۰۰۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۰.۷۵۸۰۳.۵۰۰.۰۰۰۸۰۲.۹۵۰.۰۰۰
۱.۵۱.۱۹۰۴.۱۰۰.۰۰۰۸۰۳.۳۰۰.۰۰۰
۲۱.۵۹۰۴.۶۰۰.۰۰۰۹۰۳.۹۷۰.۰۰۰
۳۲.۲۱۰۰۵.۴۰۰.۰۰۰۹۰۴.۵۰۰.۰۰۰

الکتروموتور موتوژن تبریز – الکتروموتورهای تکفاز کلاچدار

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن استارت – خازن دائم(CRS) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار ۵۰HZ و ولتاژ نامی ۲۲۰.

OUTPUT
HP
OUTPUT
KW
RPM
فرم
RPM
۱۵۰۰
RPM
فرم
RPM
۳۰۰۰
۱.۳۰.۲۵۷۱۳.۴۰۰.۰۰۰۷۱.....
۱.۲۰.۳۷۷۱۳.۶۰۰.۰۰۰۷۱۳.۳۶۰.۰۰۰
۳.۴۰.۵۵۸۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۰۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۰.۷۵۸۰۴.۳۰۰.۰۰۰۸۰۴.۰۰۰.۰۰۰
۱.۵۱.۱۹۰۵.۱۰۰.۰۰۰۹۰۴.۱۵۰.۰۰۰
۲۱.۵۹۰۵.۷۰۰.۰۰۰۹۰۵.۱۵۰.۰۰۰
۳۲.۲۱۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰۷۱۵.۷۶۰.۰۰۰
۳۲.۲۱۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰

الکتروموتور موتوژن تبریز – الکتروموتورهای سه فاز آلومینیومی

الکتروموتورهای سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار ۵۰HZ و ولتاژ نامی ۳۸۰.

OUTPUT
HP
OUTPUT
KW
RPM
۷۵۰
RPM
۱۰۰۰
RPM
۱۵۰۰
RPM
۳۰۰۰
۱.۱۲۰.۰۶۱.۴۰۰.۰۰۰
۱.۸۰.۰۹۱.۴۵۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
۱.۶۰.۱۲۱.۶۵۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰
۱.۴۰.۱۸۱.۸۵۰.۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰
۱.۳۰.۲۵۱.۹۵۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
۱.۲۰.۳۷۲.۷۰۰.۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰
۳.۴۰.۵۵۳.۰۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰
۱۰.۷۵۴.۳۰۰.۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰۲.۶۰۰.۰۰۰
۱.۵۱.۱۴.۹۰۰.۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰۳.۳۵۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۱.۵۵.۶۰۰.۰۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰۳.۹۰۰.۰۰۰۳.۵۶۰.۰۰۰
۳۲.۲۶.۹۰۰.۰۰۰۶.۵۲۰.۰۰۰۴.۸۰۰.۰۰۰۴.۲۴۰.۰۰۰
۴۳۸.۴۰۰.۰۰۰۸.۳۰۰.۰۰۰۵.۴۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۵.۵۴۱۰.۶۰۰.۰۰۰۹.۱۵۰.۰۰۰۶.۸۰۰.۰۰۰۶.۷۰۰.۰۰۰
۷.۵۵.۵۱۳.۳۰۰.۰۰۰۱۱.۳۰۰.۰۰۰۹.۰۰۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰
۱۰۷.۵۱۶.۴۵۰.۰۰۰۱۴.۵۰۰.۰۰۰۱۰.۲۵۰.۰۰۰۹.۳۰۰.۰۰۰
۱۵۱۱۱۶.۹۰۰.۰۰۰۱۵.۱۰۰.۰۰۰۱۴.۳۰۰.۰۰
۲۰۱۵۱۷.۹۰۰.۰۰۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۲۵۱۸.۵۱۸.۲۵۰.۰۰۰

الکتروموتور موتوژن تبریز – الکتروموتورهای سه فاز چدنی

الکترو موتورهای سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار ۵۰HZ و ولتاژ نامی ۳۸۰.مناسب برای کار دائم

OUTPUT
HP
OUTPUT
KW
RPM
۱۰۰۰
RPM
۱۵۰۰
RPM
۳۰۰۰
۳۲.۲۶.۹۵۰.۰۰۰۵.۵۵۰.۰۰۰
۴۳۱۰.۸۰۰.۰۰۰۶.۲۵۰.۰۰۰
۵.۵۴۱۰.۶۰۰.۰۰۰۷.۵۵۰.۰۰۰۷.۳۰۰.۰۰۰
۷.۵۵.۵۱۲.۲۵۰.۰۰۰۹.۶۰۰.۰۰۰۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۷.۵۱۶.۳۰۰.۰۰۰۱۰.۹۵۰.۰۰۰۱۰.۷۰۰.۰۰۰
۱۵۱۱۱۸.۹۰۰.۰۰۰۱۶.۳۴۰.۰۰۰۱۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۰۱۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۲۵۱۸.۵۳۵.۵۰۰.۰۰۰۲۷.۶۰۰.۰۰۰۲۰.۶۰۰.۰۰۰
۳۰۲۲۴۰.۲۵۰.۰۰۰۳۱.۴۰۰.۰۰۰۲۹.۹۰۰.۰۰۰
۴۰۳۰۴۹.۲۵۰.۰۰۰۳۷.۶۰۰.۰۰۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰
۵۰۳۷۵۸.۳۰۰.۰۰۰۴۹.۸۵۰.۰۰۰۴۱.۴۰۰.۰۰۰
۶۰۴۵۶۷.۶۵۰.۰۰۰۵۳.۹۰۰.۰۰۰۵۲.۵۰۰.۰۰۰
۷۵۵۵۷۱.۰۰۰.۰۰۰۵۸.۶۰۰.۰۰۰۵۳.۷۰۰.۰۰۰
۱۰۰۷۵۱۳۵.۸۰۰.۰۰۰۷۸.۴۰۰.۰۰۰۷۲.۶۰۰.۰۰۰
۱۲۵۹۰۱۵۴.۸۰۰.۰۰۰۸۸.۳۵۰.۰۰۰۸۱.۴۰۰.۰۰۰

درباره شرکت موتوژن تبریز

شرکت موتوژن به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های تولیدکننده الکتروموتور در منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۵۲ با نام گلد الکتریک تاسیس شد و در سال ۱۳۵۴ به موتوژن تغییر نام داد و در حال حاضر بیش از۲ میلیون دستگاه انواع الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز باکاربردهای صنعتی و خانگی را مطابق با استانداردهای جهانی نظیر IEC و NEMA و DIN تولید و به بازارهاى مصرف ایران، اروپا، آسیا و آفریقا عرضه مى کند.
شرکت موتوژن با بهره گیری از آزمایشگاههای مدرن، دقیق و مجهز صنعتی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت موفق شده است که گواهی ISO 9001 – 2008 را از مؤسسه SGS سوئیس اخذ کند.

منبع مطلب : سایت شرکت موتوژن تبریز

کلیه قیمت ها با ۱۰ درصد کسر قیمت ارائه به فروش می رسد.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.