الکتروموتورهای متفرقه

  • Share it:

الکتروموتورهای متفرقه

الکتروموتورهای متفرقه-لیست قیمت الکتروموتورھای ایتالیایی METRA – SPICO

(۱۴۰۰ RPM)

SINGLE PHASE – 220v – 50Hz

MEGΦ(f) StatorΦ(f) Rotor(l) HightKWHPFLANCHقیمت (ریال)
۵۶۸۰۴۵۵۰۰.۰۶۰.۰۸B14۱,۶۱۰,۰۰۰
۶۳۹۰۵۰۳۰۰.۱۲۰.۱۶B14۱,۶۷۰,۰۰۰
۶۳۹۰۵۰۴۰۰.۱۸۰.۲۵B14۱,۶۹۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۶۶۵۰۰.۲۵۰.۳۷B14۲,۲۵۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۶۶۷۰۰.۳۷۰.۵B14۲,۳۱۰,۰۰۰

(۱۴۰۰ RPM)

THREE PHASE – 380v – 50Hz

MEGΦ(f) StatorΦ(f) Rotor(l) HightKWHPFLANCHقیمت (ریال)
۵۶۸۰۴۵۴۰۰.۰۶۰.۰۸B5۱,۵۷۰,۰۰۰
۵۶۸۰۴۵۶۰۰.۰۹۰.۱۲B5۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۳۹۰۵۰۴۰۰.۱۳۰.۱۷B5۱,۶۵۰,۰۰۰
۶۳۹۰۵۰۶۰۰.۱۸۰.۲۵B5۱,۷۴۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۶۶۵۰۰.۲۵۰.۳۷B5۲,۱۳۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۶۶۶۰۰.۳۷۰.۵B5۲,۲۸۰,۰۰۰
۸۰۱۲۵۸۰۶۰۰.۵۵۰.۷۵B5۲,۹۴۰,۰۰۰
۸۰۱۲۵۸۰۸۰۰.۷۵۱B5۳,۰۸۰,۰۰۰
۹۰۱۳۵۸۰۸۰۱.۱۱.۵B5۳,۶۵۰,۰۰۰
۹۰۱۳۵۸۰۹۰۱.۵۲B5۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰۱۵۲۹۰۹۰۲.۲۳B5۵,۴۴۰,۰۰۰
۱۰۰۱۵۲۹۰۱۲۰۳۴B5۶,۰۲۰,۰۰۰
۱۱۲۱۷۳۱۰۳۱۲۰۴۵.۵B5۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۲۲۰۰۱۲۵۱۶۰۷.۵۱۰B5۱۲,۸۶۰,۰۰۰
۱۳۲۲۰۰۱۲۵۱۸۰۹.۲۱۲.۵B5۱۳,۹۱۰,۰۰۰

(۱۴۰۰ RPM)

SINGLE PHASE – 220v – 50Hz

MEGΦ(f) StatorΦ Rotor(l) HightKWHPFLANCHقیمت (ریال)
۵۶۸۰۴۰۵۰۰.۰۹۰.۱۲B14۱,۵۳۰,۰۰۰
۵۶۸۰۴۰۶۰۰.۱۲۰.۱۶B14۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۳۹۰۴۷۴۰۰.۱۸۰.۲۵B14۱,۶۳۰,۰۰۰
۶۳۹۰۴۷۶۰۰.۲۵۰.۳۷B14۱,۶۸۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۵۵۵۰۰.۳۷۰.۵B14۲,۰۷۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۵۵۶۰۰.۵۵۰.۷۵B14۲,۱۷۰,۰۰۰
۸۰۱۲۵۶۵۶۰۰.۷۵۱B14۲,۸۷۰,۰۰۰
۸۰۱۲۵۶۵۸۰۱.۱۱.۵B14۳,۱۹۰,۰۰۰

(۱۴۰۰ RPM)

THREE PHASE – 380V- 50Hz

MEGΦ(f) StatorΦ Rotor(l) HightKWHPFLANCHقیمت (ریال)
۵۶۸۰۴۰۵۰۰.۰۹۰.۱۲B5۱,۵۶۰,۰۰۰
۵۶۸۰۴۰۶۰۰.۱۲۰.۱۶B5۱,۶۱۰,۰۰۰
۶۳۹۰۴۷۴۰۰.۱۸۰.۲۵B5۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۳۹۰۴۷۵۰۰.۲۵۰.۳۷B5۱,۶۷۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۵۵۵۰۰.۳۷۰.۵B5۲,۰۴۰,۰۰۰
۷۱۱۱۰۵۵۶۰۰.۵۵۰.۷۵B5۲,۱۳۰,۰۰۰
۸۰۱۲۵۶۵۵۰۰.۷۵۱B5۲,۲۸۰,۰۰۰
۸۰۱۲۵۶۵۷۰۱.۱۱.۵B5۲,۷۹۰,۰۰۰
۹۰۱۳۵۷۰۷۰۱.۵۲B5۳,۷۰۰,۰۰۰
۹۰۱۳۵۷۰۱۰۰۲.۲۳B5۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰۱۵۲۸۰۹۰۳۴B5۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۰۱۵۲۸۰۱۲۰۴۵.۵B5۶,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۲۱۷۳۹۰۹۰۴۵.۵B5۷,۷۲۰,۰۰۰
۱۱۲۱۷۳۹۰۱۲۰۵.۵۷.۵B5۸,۲۳۰,۰۰۰
۱۳۲۲۰۰۱۱۰۱۲۰۷.۵۱۰B5۱۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۳۲۲۰۰۱۱۰۱۴۰۹۱۲B5۱۳,۲۲۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.