الکتروموتور ضد انفجار | مشخصات الکتروموتور ضد انفجار

  • Share it:

الکتروموتور ضد انفجار EEX و ضد جرقه

 

شعله:

سوختن مخلوط گاز و یا بخار و هوا به همراه پخش نور را شعله گوییم. برای یک شعله سه ناحیه متفاوت وجود دارد.

 

اجزا الکتروموتور ضد انفجار :

 

۱-ناحیه گاز:

ماده قابل احتراق مایع یا فسیلی که بخار می شود.

 

۲-ناحیه برافروختگی:

گازهای قابل اشتعال و بخارها تحت تأثیر دمای احتراق به کربن و هیدروژن تجزیه می شوند. تابش نور ناشی از این ناحیه بی ارزش است اما بر افروختگی کربن شکافته شده ماده قابل احتراق فسیلی به شکل نسبتا یکنواختی توزیع  می شود.

 

۳-ناحیه احتراق :

الکتروموتور ضد انفجار در ناحیه مرزهای بیرونی با مخلوط شدن با اکسیژن هوا رخ می دهد و یک واکنش شمیایی گرمازا به دمای احتراق می رسد. این دما همچنین روی ناحیه برافروختگی اثر می گذارد و باعث می شود تا مواد قابل اشتعال تجزیه شود. ناحیه احتراق، داغترین قسمت شعله و محدوده فضائی کوچکی است که بصورت یک پوشش خیلی نازک، اطراف شعله شکل می گیرد.احتراق ممکن است در سرعت های مختلفی رخ دهد. در احتراق حالت یکنواختی، مانند یک سرعت احتراق کم است. سرعت احتراق وقتی زیاد می شود که نسبت مقداری بین ماده قابل اشتعال و اکسیژن در محدوده اشتعال قرار گیرد. سرعت احتراق همچنین به خوب مخلوط شدن، توزیع خوب ماده قابل اشتعال و یا آزاد کشدن مخلوط اضافات غیر قابل اشتعال بستگی دارد. بسته به سرعت احتراق، یک تمایز بین تعاریف زیر ایجاد می شود.

 

الکتروموتور ضد انخجار

ویژگی های الکتروموتور ضد انفجار :

 

Deflagration:

سرعت احتراق که در حدود cm/s است افزایش فشاری را به کندی و صدای کم ایجاد می کند. مخلوط در دمای تقریبا نزدیک به نقطه انفجارمعمولا به شکل یک Deflagration می سوزد.

 

Explosion:

سرعت احتراق در حدودm/s است تمام فرایند احتراق بصورت ناپایدار رخ می دهد و افزایش فشار قابل ملاحظه ای در حدود ۳ تا ۱۰ بار ایجاد می شود. افزایش صدا مانند صدای گوشخراش ناشی از انبساط گازها در اثر دمای زیاد قابل ملاحظه است.

 

Detonation:

سرعت احتراق در حدود Km/s است. مخلوط قابل اشتعال لحظه ای تجزیه می شود و افزایش فشار میتواند بیشتراز ۲۰ بار باشد. صدای خیلی خیلی تند و شدیدی ایجاد می شد. این احتراق گاهی بصورت واکنش مواد قابل اشتعال در یک توزیع ملایم اکسیژن می باشد که قبلا در هوای محیط مخلوط شده است و گاهی ممکن است واکنش موادی باشدکه شامل اکسیژن مورد نیاز احتراق به شکل یک ترکیب شیمایی باشد.

 

حفاظت انفجاری اولیه:

میتواند با پرهیز ازتشکیل فضای قابل انفجار از وقوع انفجار پیشگیری نمود. همچنین با رعایت احتیاط های ویژه از ایجاد جرقه در فضای قابل انفجار پیشگیری کرد. از آنجا که پیشگیری از ایجاد شرایط خطر زا بهتر از محافظت درمقابل خطر است، محدودیتی که فضای قابل انفجار به عنوان احتیاط های پیشگیری تقدم دارد. که ما آن را بعنوان حفاظت انفجاری اولیه میشناسیم.

 

پرهیز از مایعات قابل اشتعال:

در اولین گام باید مواد قابل اشتعال را بوسیله ماده دیگری که قادر به تشکیل یک فضای قابل انفجار نیستند جایگزین کرد بطوری که می توان حلالهای بر مبنای آب یا هیدروکربن های هالوژنه غیر قابل اشتعال بجای حلالهای قابل اشتعال استفاده کرد. از روغن های هالوکربن می توان بجای مایعات منتقل کننده فشار قابل اشتعال و از پرکننده های غیر قابل اشتعال بجای پرکننده های پودری قابل اشتعال استفاده نمود. این موارد ملاحظاتی هستندکه فقط در یک دامنه محدود قابل بکارگیری هستند.

 

بالا بردن نقطه اشتعال:

در موارد زیادی ازکار با مایع تقابل اشتعال نقطه اشتعال، به اندازه کافی زیر دمای محیط و دمای کار قرار دارد. مطابق کدهای عملی حفاظت ضد انفجاری اختلاف دمای درجه کلوین (KELVIN) برای ایمنی کافی به نظر میرسد.

 

مرکز محدودیتها:

با محدود کردن مقدار مواد قابل اشتعال و تغلیظ آن میتوان از تشکیل مقادیر خطرزای فضای قابل انفجار اطراف یک دستگاه پیشگیری کرد یا آن را محدود ساخت. وقتی این میزان بکار رود، تمرکز مواد قابل اشتعال باید زیر بیشترین حد انفجار یا بالای بالاترین حد انفجار نگه داشته شود. درخیلی جاها که با بخار اشباع کار میکنند، تغلیظ را می توان بوسیله انتخاب مناسب شرایط کار در تمام دستگاهها کنترل نمود. در عمل محدود کردن تغلیظ ترجیحا در دامنه بین صفر و پایین تر از حد انفجار بکار می رود.

 

غیر فعال کردن (بی اثر سازی):

با ترکیب حجمی کمتر از ۱۰% اکسیژن فضا دیگر مستعد انفجار نیست همچنین وقتی نسبت حجمی گازهای بی اثر به گازهای قابل اشتعال حداقل ۲۵ باشد، یک فضای قابل انفجار دیگر نمی تواند دچار انفجار گردد.

 

تهویه:

تشکیل فضای قابل انفجار با تهویه نیز قابل پیشگیری است، بطوری که برای اطمینان از عدم تشکیل فضاهای قابل انفجار خطرناک درهیچ نقطه ای و هیچ زمانی، می توان از تهویه استفاده نمود اما تهویه ثابت پایدار دراتاق های کار فقط وقتی میتواند در حد ایمنی پیشگیری کند که امکان تخمین ماکزیمم مقدار گازها و بخارات متصاعد شده موجود باشد و موقعیت منابع و شرایط انتشار آنها به اندازه کافی مشخص باشد. درمورد غبارها، تهویه فقط وقتی به اندازه کافی توانایی حفاظت را دارد که ته نشین شدن بارهای اضافی خطرناک بطور قابل اطمینانی پیشگیری شده باشد.

الکتروموتور ضد انفجار | Explosion proof Electric Motor

 

تهویه عمدتا به دو شکل طبیعی و مصنوعی انجام می گیرد:

 

۱-  تهویه طبیعی

تجدید هواییکه تحت تأثیر اتمسفر در محیط رخ می دهد را تهویه طبیعی گوئیم.

 

۲-  تهویه مصنوعی

در این حالت مقدار هوای زیادی را به چرخش در می آوریم.

 

نمایش تغلیظ در مجاورت دستگاه:

در ارتباط با تله های دستی یا اتوماتیک دستگاههای حفاظتی با توابعی برای متوقف کردن کارخانه به قصد پیشگیری از یک فضای قابل انفجار، نمایشگری های گاز نیز میتواند مناسب باشد.

 

طراحی الکتورموتور ضد انفجار :

 

طرح ضدانفجاری:

وسایل باید طوری طراحی شوندکه ماکزیمم فشار explosion یا detonation را تحمل کنند. اگر denotation ها وجود نداشته باشد، کافی است دستگاهها مطابق با یادداشتهای AD منتشر شده بوسیله کمیته آلمانی برای مخازن تحت فشار برای فشاری حداقل هشت بار بزرگتر از فشار مطلق کاری طراحی شود.

 

رهاسازی فشار انفجار:

اگر نیازهای طراحی ضد انفجار برآورده نشود، باید یک سیستم رهاساز فشار موثر بکار گرفته شود. عبارت رهاسازی فشار انفجار در یک مفهوم وسیع هر چیزی را که به صورت گذرا یا پایدار، فورا یا بعد از رسیدن به فشار مشخصی دستگاه های بسته را باز کند تا انفجار در آنها درکی جهت بی ضرر رخ دهد، دربر می گیرد. فشار دستگاه ها را باز می کند باید دقت کنیم که فشار به طرز غیر مضر آزاد شود بطوریکه از خسارت مهم مثلا ناشی از فشار و شعله یا پرتاب تکه ها به همه اشخاص اجتناب شود. فشار باید حتی الامکان در یک مسیر مستقیم کوتاه در هوای آزاد رها گردد. تجهیزات رهاسازی فشار که بایستی بعد از کار اتوماتیک مجددا تایید شود، فقط وقتی ممکن است بکار رود که قابلیت سرویس دهی آنها بوسیله تست های انفجار چک شده باشد.

 

فرونشانی انفجار:

تحت شرایط قطعی با انفجارهای در مخازن مستقیما بعد از رخ دادن یک جرقه و ایجاد یک انفجار جزئی می توان شعله ها را به سرعت بوسیله بکار گیری سریع مواد خاموش کننده مناسب خاموش کرد، بطوری که باعث ماکزیمم فشار پایین ترین گردد. فرونشانی انفجار ترجیحا با بکار گیری کاشف های نوری که باعث ایجاد یک توده ضخیم مواد خاموش کننده در جلو اشعه و در نتیجه خفه کردن آن می شود، صورت می گیرد. تأثیر آنها بوسیله انتخاب مواد خاموش کننده و روش توزیع آن در نظر گرفته شود.

 

وسایل محافظت کننده در مقابل انتقال شعله :

برای جلوگیری از انتقال شعله الکتروموتور ضد انفجار از میان قسمت های درزگیری نشده یک دستگاه به هنگام مشتعل شدن یک فضای قابل انفجار میتوان از دستگاههای ضد شعله استفاده کرد. اگر برای مثال، در یک مخزن مایع های قابل اشتعال در مقابل فشار محافظت شده باشد، نمی توان از تشکیل یک فضای بالقوه قابل اشتعال جلوگیری کرد، لذا باید تمام روزنه ها درمقابل انتقال شعله درزگیری شود.

 

بین انواع ساختهای زیرتفاوت هائی وجود دارد:

 

۱-  اتصالات الکتروموتور ضد شعله (Non deflagration)

اتصالاتی هستند که بطور گذرا در معرض شعله در یک حادثه انفجار جلوگیری کند بلکه باید به طور مداوم از انتقال جرقه داخلی به فضای قابل انفجار جلوگیری کند تا وقتی که مخلوط های خروجی در زمانی بسته به شرایط واقعی کار خاموش شوند.

 

۲-  اتصالات الکتروموتور ضد جرقه (Non sparking)

احتراق مداوم: این دستگاهها نه تنها باید از انتقال شعله در یک حادثه انفجار جلوگیری کند بلکه باید به طور مداوم از انتقال جرقه داخلی به فضای قابل انفجار جلوگیری کند تا وقتی که مخلوطهای خروجی در زمانی بسته به شرایط واقعی کار خاموش شوند.

 

۳-  اتصالات الکتروموتور ضد اتفجار  (Non detonation)

اتصالات باید تنش های انفجار را تحمل کنند و از انتقال شعله در یک حادثه انفجار جلوگیری کند.

 

فضای قابل انفجار:

در یک منطقه خط وجود دارد که فضای قابل انفجار وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود. فضای قابل انفجار مخلوط هایی از گازها، بخارات و هوا شامل اضافات معمولی (مانند رطوبت) تحت شرایط اتمسفری می باشد. شرایط اتمسفر یک، در اینجا، فشار کل ۱.۱-۰.۸ بار و دمای مخلوط از ۶۰-۲۰ تعریف میشود. یک فضای بالقوه قابل انفجار فضائی است که می تواند منفجر شود. یک مخلوط وقتی خطرناک درنظر گرفته می شود که انفجار آن بتواند دراثر عمل مستقیم یا غیر مستقیم به شخصی صدمه برساند. کمیت یک فضای قابل انفجار که میتواند خطرناک باشد بستگی به اندازه فضایی داردکه کمیت مربوطه چنین فضایی در آن شکل می یابد یا خود را منتشر می کند.تقسیم منطقه خطر بر حسب احتمال وقوع خطر انفجار هم از لحاظ ایمنی و هم به خاطر مسائل اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است بطوریکه ملزومات دستگاه هائی است که فقط به طور گذرا بوسیله انفجار محصورند. از این رو درآئین نامه مربوطه بتجهیزات برقی درفضای قابل انفجار ۲ (Elexv) پاراگراف ۴، ناحیه ها شرح داده شده است و منطقه های خطر به شرح زیر تقسیم شده است.

۱- ناحیه های ۲،۱،۰ برای مناطقی که به خاطر گازها، بخارات یا مه خطرناک شده اند. (zone0, zone1,zone2)

۲- ناحیه های ۱۱،۱۰ برای مناطقی که به خاطر عبارت خطرناک شده اند. (zone10, zone11)

۳- ناحیه های G,M برای اتاق هائی که جهت مقاصد پزشکی استفاده میشود.

۴- مقدار MAK: مقدار MAK (ماکزیمم غلظت محل کار) اشاره به ماکزیمم غلظت مجاز یک ماده چون گاز، بخار یا مواد معلق در هوای محیط کار دارد که در ارتفاع تنفس اندازه گیری می شود بطوری که هر کسی وقتی برای هشت ساعت در روز کار می کند نه به سلامتی اش آسیبی برسد و نه دچار اذیت گردد.

در تمام موارد، نمایش توسط واحد اندازه گیری مانند لوله های Drager، وسایل نمایش نشت و وجود گاز و خطر انفجار، کروماتوگراف گازها و غیره انجام می گیرد. چنین وسایلی درصورت تست شدن میتوانند برای حفاظت اولیه ضد انفجار بکار روند.

 

جدول (۱) مقدار MAK رابرای مواد قابل اشتعال مختلف داده است.

پایین ترین حد اشتعال
PPM
میزان مورد نیاز برای کشندگی درمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه PPMمقدار MAKحداقل میزان مورد نیاز برای حس کردن PPMماده
۱۰۴*۴۲۰۰۱Acetaldehyde
۱۰۴*۱.۵۱۰۴*۵۰Acetylene
۱۰۴*۱۵۱۰۴*۰.۵۵۰۵۰Ammonia
۱۰۴*۰.۶۱۰۴*۳۵۰۰۳۰۰Petrol
۱۰۴*۱.۲۱۰۴*۲۲۵۳۰Benzene
۱۰۴*۵.۴۱۰۴*۰.۰۲۱۰۱Hydrocyanic acid
۱۰۴*۱.۲۵۱۰۴*۰.۵۱۰۰در حالت خالص بی بوCarbon monoxide
۱۰۴*۷.۱۱۰۴*۳۰۵۰Methyl chloeide
۱۰۴*۱۱۰۴*۰.۲۲۰۱Carbon disulphide
۱۰۴*۴.۳۱۰۴*۰.۰۸۲۰۲Hydrogen sulphide
۱۰۴*۴غیر سمیغیر سمیبی بوhydrogen

منابع ایجاد الکتروموتور ضد انفجار و مقادیر مشخصه آنها:

با وجود کاربرد مناسب حفاظت اولیه ضد انفجاری، مناطق، حتی اگر از لحاظ فضا محدود شده باشند، اغلب در حالتی قرار خواهند داشت که نمی توان مانع بوجود آمدن یک فضای قابل انفجار شد. در این مناطق برای بی اثرکردن منابع ایجاد جرقه باید احتیاط هائی را در نظر گرفت تا یک فضای قابل انفجار موجود نتواند مشتعل شود.

اشتعال شعله:

اشتعال بوسیله یک شعله یک اشتعال خارجی شناخته می شود. اگر فضای قابل انفجار الکتروموتور ضد انفجار بوسیله شعله مشتعل شود، شعله به سرعت در جهت شعاعی از نقطه اشتعال منتشر میشود. وقتی مقدار انرژی موجود خیلی کم باشد، شعله منتشر نخواهد شد بطوریکه به علت اتلاف حرارت ناشی از انتقال حرارت به فضای قابل انفجار، دمای شعله به زیر دمای احتراق افت می کند و شعله به همین خاطر خاموش می شود.اشتعال بوسیله جرقه: درمورد جرقه یا ذرات گداخته منبع اشتعال فقط یک انرژی محدود دارد که نسبتا سریع دراطراف مثلا قابل انفجار آزاد می گردد. مورد با ضریب هدایت حرارتی بالاتر حرارت را سریعتر رها می سازد. این همچنین به دانسیته فضای انفجار و گرمای ویژه آن بستگی دارد. وقتی مقدار انرژی منبع اشتعال مشخص باشد، دما بعد از یک زمان خاص به شکل زیر حساب می شود.

(۱)

 

که T دما، w مقدار انرژی منبع اشتعال، ⅄ ضریب هدایت حرارتی، t زمان، ρ دانسیته، و cp گرمای ویژه است. یک اشتعال ناشی از جرقه وقتی موثر است یا به عبارتی انفجاری را به وجود می آورد که شعله بتواند خود را در فضای قابل اشتعال اطراف جرقه منتشر کند. برای اینکه چنین امری ممکن باشد باید انرژی منتقل شده از جرقه در یک زمان مشخص بوسیله حرارت آزاد شده از واکنش جایگزین شود. اگرشعله بطور شعاعی به طرف بیرون حرکت کند انرژی که آزاد می شود برابر است با:

(۲)

 

q حرارت آزاد شده بوسیله واکنش بر cm۳، v سرعت احتراق، r شعاع انتشار شعله است. بنابراین انرژی آزاد شده در واحد زمان برابر است با:

(۳)

 

از معادله ۳ می توان فاصله زمانی را که در آن انرژی منتشرشده با انرژی بکار برده شده برابر میباشد، تخمین زد.

(۴)

 

t۲ مدت زمانی است که توازن انرژی بدست می آید.

حداقل انرژی اشتعال برای الکتروموتور ضد انفجار:

برای تداوم سوختن شعله نباید دما درمخلوط سوخت خیلی پایین باشد. مقدار دمای مورد نیاز با جایگذاری دمای احتراق در معادله (۱) بدست می آید:

پس با این شرایط برای دمای احتراق Te داریم:

(۵)

 

اشتعال لازم  W۰ معادلات (۴) و (۵) بعنوان شرایط بدست می آید:

(۶)

 

معادله (۶) شرایط لازم برای حداقل انرژی اشتعال مورد نیاز را بیان میکند. معادله نشان می دهد که حداقل انرژی اشتعال با مقادیر ویژه فضای قابل انفجار تغییر می کند. از انجائیکه فضای قابل انفجار از هوا و بخارات با غلظت قابل تغییر تشکیل شده است بایدیک غلظت مشخص برای مخلوط وجود داشته باشد که بتواند با حداقل انرژی اشتعال، مشتعل شود.

پارامترهای موثر بر قابلیت اشتعال الکتروموتور ضد انفجار:

خواص مخلوط، خواص نحوه اتصال و مشخصه های الکتریکی مانند جریان، ولتاژ و مقاومت از جمله پارامتر های مهمی است که بوسیله تست ها موثر برقابلیت اشتعال شناخته شده است.

خواص مخلوط:

محتویات الکتروموتور ضد انفجار : گاز، نسبت اختلاط و شرایط محیط شامل فشار، دما و رطوبت

تمام تست ها در نتایج اولیه تایید میکند که دستیابی به بیشترین قابلیت انفجار مخلوطهای مختلف گاز و هوا یا به عبارتی حداقل انرژی اشتعال آنها بر مبنای طبقه بندی آنها درگروه انفجاری رخ میدهد.

درجدول (۱) مقادیر حداقل انرژی اشتعال و غلظت چند مخلوط مهم از گاز یا بخار و هوا لیست شده است. از آنجائیکه کمترین انرژی اشتعال در حالت خازنی ایجاد می شود نه درحالت القایی، بنابراین برای حداقل انرژی اشتعال میتوان تعریف زیر را به کار برد.

حداقل انرژی یک مخلوط گاز یا بخار هوا کوچکترین انرژی الکتریکی است که از تخلیه یک خازن قادر به مشتعل نمودن قابل اشتعال ترین مخلوط از آن گاز یا بخار و هوا درفشار ۱bar و دمای ۲۵۰c بدست می آید. اشتعال پذیری مخلوط های مختلف گاز یا بخار هوا تا حد ماکزیمم دراثر افزایش فشار اضافه می شود و سپس دوباره کاهش می یابد.

محدوده اشتعال مخلوطهای گاز یا بخار یا هوا با افزایش دما بسط می یابد یا به عبارتی پایین ترین حد اشتعال افت میکند و بالاترین حد اشتعال بیشتر از بالاترین حد اشتعال مخلوط در دمای اتاق میشود. این اثر دما نسبت به فشار اولیه قابل ملاحظه تر و نیز ملموس تراست.

خواص نحوه اتصال:

مواد اتصال و سرعت جدا شدن

مواد اتصال اثر قابل ملاحظه ترین روی انرژی اشتعال نسبت به شکل اتصال دارد.

با زیاد شدن سرعت جدا شدن الکترودها حداقل جریان اشتعال کاهش می آید. تغییر سرعت جدا شدن از ۱cm/s به ۲۱۰cm/s باعث ۳۰%  کاهش در جریان اشتعال میشود.

 

استانداردها الکتروموتور ضد انفجار :

استانداردها
مقدار نامی و عملکرد IEC 60034-1
روشهای تعیین تلفات و راندمان IEC 60034-2
کلاس بندی و درجه حفاظت (کد IP) IEC 60034-5
روشهای خنک سازی (کد IC) IEC 60034-6
نحوه نصب (کد IM) IEC 60034-7
علامتگذاری ترمینال و راهنمای جهت چرخش IEC 60034-8
محدوده نویز IEC 60034-9
لرزه های مکانیکی (ارتعاشات) IEC 60034-14
ابعاد خروجی برای ماشینهای الکتریکی IEC 60072-1
تجهیزات الکتریکی برای محیطهای مستعد انفجار-الزامات اصلی EN 50014
محفظه ضد آتش “d” EN 50016
افزایش مسطح ایمنی “e” EN 50019

دستورالعمل های اروپاپی الکتروموتور ضد انفجار

عنوان دستورالعمل الکتروموتور ضد انفجار

راهنمای محیطهای انفجاری ATEX 94/9/EC

گواهینامه ها الکتروموتور ضد انفجار

محدوده حرارتشمارهاندازه فریم
-۵۵۰C +500CCESI 02 ATEX 139۷۱-۱۳۲
-۵۵۰C +500CCESI 02 ATEX 071۱۶۰-۳۱۵
-۵۵۰C +500CCESI 03 ATEX 048۳۵۵-۴۰۰

نواحی مختلف و موتورها الکتروموتور ضد انفجار

جدول زیر خلاصه مشخصات موتورهایی است که می توانند در فضاهای خاص نصب شوند. مطابق با راهنمای ATEX، موتورها با فضاهای انفجاری که مخلوطی از هوا و گاز و یا غبار هستند سازگار شده اند که به ترتیب با علامت G و یا D نشان داده می شوند. در حالتی که غبارها رسانا هستند استفاده از هیچ موتوری از گروه ۳D مجاز نمی باشد. دراین قبیل شرایط موتورهای ۲D هم باید در زون ۲۲ نصب شوند. الزامات حفاظتی برای زون ۰ و یا زون ۲۰ با موتورهای سه فاز آسنکرون همساز نیستند.

۰۱۲SAFEG D
G2G3صنایع استانداردSAFE
GD2GD3D3۲۲
GD2GD2D2۲۱
۲۰

نامگذاری الکتروموتور ضد انفجار

جدول اطلاعات الکتریکی این کاتالوگ مطابق با جدول نشان داده شده در زیر است. موتورهای طبقه مربوط به اختلاط ۲G/2D کلا به نام طبقه ۲G مشخص شده اند.

اندازه فریم های درخواستیکلاس حرارت حداکثر دمای سطوحگروهنوع حفاظتطبقهگروهسری
۷۱-۴۰۰T4II BEExd۲GIID5C
۷۱-۴۰۰T4II BEExde۲GIID5X
۷۱-۴۰۰T135-IP 65۲DIID5A
۱۶۰-۳۱۵-IEExd,EExdeM2ID5T

محدودیت شرایط

مقادیر نشان داده شده مربوط به نصب درمحدوده دمایی ۴۰۰C و ارتفاع ۱۰۰۰A.S.L(از سطح دریا) می باشد.

مواد مصرفی الکتروموتور ضد انفجار

اجزای مکانیکی مورد استفاده در موتورهای سری D5 با مواد نشان داده شده در زیر ساخته شده اند.

۳۵۵-۴۰۰۳۱۵
۲-۶Pole>۸Pole
۱۶۰-۲۸۰M۷۱-۱۳۲اجزا
استیلچدنچدنفریم
استیلآلیاژ آلومینیومفن کوئل
آهنترمولاستیکپروانه
آلومینیومچدنترمینال بالکس

بلبرینگها

جدول زیر انواع بلبرینگها را توضیح می دهد. برای نیروهای بزرگتر مطابق درخواست تنظیم می شود.

N-endD-endFrame Size
۶۲۰۲-۲z۶۲۰۲-۲z۷۱
۶۲۰۴-۲z۶۲۰۴-۲z۸۰
۶۲۰۵-۲z۶۲۰۵-۲z۹۰
۶۲۰۶-۲z۶۲۰۶-۲z۱۰۰
۶۲۰۶-۲z۶۲۰۶-۲z۱۱۲
۶۳۰۸-۲z۶۳۰۸-۲z۱۳۲
۶۲۰۹-Z-C3۶۳۱۰-Z-C3۱۶۰-۱۸۰ M
۶۲۱۰-Z-C3۶۳۱۰-Z-C3۱۸۰ L
۶۲۱۰-Z-C3۶۳۱۲-Z-C3۲۰۰
۶۲۱۳-Z-C3۶۳۱۳-Z-C3۲۲۵
۶۲۱۳-Z-C3۶۳۱۴-Z-C3۲۵۰
۶۲۱۴-Z-C3۶۳۱۴-Z-C3۲۸۰ ۲ poles
۶۲۱۴-Z-C3UN2217-EC-C3۲۸۰>۴poles
۶۳۱۶-C3۶۳۱۶-Z-C3۳۱۵ ۲ poles
۶۳۱۶-C3NU2219-EC-C3۳۱۵> ۴ poles

جعبه ترمینال و ورودی کابلها در الکترومور ضد انفجار

موتورهای سایز ۷۱ تا ۱۳۲ یک جعبه ترمینال اصلی در سمت راست دارند (وقتی از سمت شفت نگاه میکنیم در B3) و به صورت نرمال با ۶ ترمینال مجهز شده اند. جعبه ترمینال می تواند یک گردش ۹۰ درجه ای داشته باشد.

سایز فریمنوع ترمینالرشته های ترمینالسوراخ های ورودی کابل
۷۱-۹۰ترمینال های رشته ایM6M25*1.5
۱۰۰-۱۳۲ترمینال های رشته ایM6M32*1.5

حفاظت سطحی در الکتروموتور ضد انفجار

سطوح بیرونی: رنگ آمیزی استاندارد شامل اپوکسی وینیل/رنگ پلی آمیدیک با ضخامتی که کمتر از ۵۰ میکرومتر نیست می گردد. مطابق سفارش پروسه رنگ آمیزی مخصوص نیز که شامل رنگ اضافه پلی اکریلیک می گردد قابل اجرا می باشد. مجموعه ضخامت کمتر از ۲۰۰ میکرومتر نمی گردد. رنگها شامل RAL5010 است و RAL های دیگر یا MUNSEL نیز مطابق سفارش موجود است.

سطوح داخلی:

موتورها معمولا با حالت ضدگرما در سطوح داخل تهیه میشود.

سوراخهای رطوبت گیر:

مطابق سفارش از سایز ۱۶۰ سوراخهای رطوبت گیر قابل اجرا می باشد.

حفاظت ترمینال در الکتروموتور ضد انفجار

موتورها بصورت نرمال از سایز ۱۶۰ به بالا با PTC تولید می شوند. مطابق درخواست ابزار بی متال، PTC و PT100 مطابق با جدول زیر قابل اجراست.

هیتر+PT100هیتر + PTCهیترهای ضد میعانPT 100PTCنوع حفاظتسایز فریم
XDe/d۷۱-۹۰
XX/XX/XDe/d۱۰۰-۱۳۲
XX/XX/XX/XX/XDe/d۱۶۰-۲۵۰
X/XX/XX/XX/XX/XDe/d۲۸۰-۳۱۵
X/XX/XX/XX/XX/XDe/d۳۵۵-۴۰۰

  • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی صنایع رنگ سازی صنایع الکل سازی صنایع نظامی و هسته ای صنایع شیمیایی انتقال گازها جایگاه پمپ CNG انواع میکسر و همزن جابجایی سوخت پمپ بنزین معاذن ذغال سنگ کلاس حرارتی الکتروموتورهای Class F و کلاس حرارتی Class H قابل سفارش و توان خروجی آنها بر اساس عملکرد الکتروموتور تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر از سطح دریا و دمای …
  • استخدام

تطبقه بندی مناطق چگونه انجام می شود؟

با تشخیص برخی مناطق کارخانه یا سایت به عنوان منطقه خطر، را ( با ……………. ) مشخص می کنیم که چه ناحیه ای خطرناکتر است و به توجه یا تجهیزات بیشتری نیاز دارد و چه منطقه ای کم خطرتر است. همچنین متوجه می شویم که چه مناطقی ایمن هستند.

طبقه بندی مناطق الکتریکی به ما خاطر نشان می کند که چه نوع تجهیزاتی باید در آن مناطق به کار گرفته شود و از چه تجهیزاتی نمی توان استفاده کرد. چگونه این کار انجام می شود؟

توجه به این نکته مهم است که الکتروموتورهای ضد انفجار تنها در برخی نواحی به کار گرفته می شوند. این تجهیزات شناسنامه و شناسه های ویژه ای دارند که به ما می گوید که آیا می توان از آنها در نواحی خطرناک خاصی استفاده کرد یا نه؟ بر این اساس ما می توانیم از این تجهیزات در مناطق پر خطر بدون نگرانی استفاده کنیم.

بنابراین برخی تجهیزات و ابزارهای الکتریکی را تنها می توان در ناحیه ۲ به کار گرفت، در حالیکه برخی دیگر در ناحیه خطر ۱ نیز کاربرد دارند. طبقه بندی بر اساس نواحی خطر را در ادامه توضیح می دهیم.هزینه این تجهیزات بسته به نوع محافظت و مناسب بودن برای استفاده در نواحی مختلف فرق می کند. بنابراین اگر مهندس طراح به اشتباه ناحیه ای امن را خطرناک طبقه بندی کند، و یا حتی اگر ناحیه ای را که باید در ناحیه خطر ۲ طبقه بندی کند خطر ۱ بداند ناگزیر باید هزینه بیشتری برای خرید تجهیزات ضد انفجار با قابلیت بیشتر پرداخت کنید. چنین تجهیزاتی هزینه نگهداری بیشتری نیز در بردارند. بنابراین در دوره عمر خود نیز هزینه بیشتری را به شرکت تحمیل می کنند.

از سوی دیگر، اگر منطقه خطری به اشتباه جزو مناطق ایمن طبقه بندی شود هزینه آن بسیار بالاست چرا که ممکن است به انفجار ناخواسته ای منجر شود که پیامدهایی مالی و جانی در پی داشته باشد و تصویر شرکت را نیزمخدوش سازد. چنین اتفاقاتی ممک است حیات شرکت را نیز به خطر اندازد.

بنابراین طبقه بندی درست مناطق خطر از نظر هزینه نیز همانند موضوع مهندسی ایمنی اهمیت دارد برخی مفاهیم اساسی درباره مواد خطرناک را باید بدانیم تا بتوانیم درک بهتری از طبقه بندی مواد و نیز انتخاب الکتروموتور ضد انفجاری که با آن شرایط مناسب را داشته باشیم

برای دسته بندی الکتروموتورهای ضد انفجار , سازندگان نیاز دارند که آزمایشگاههای متعهد Underwriters Laboratories (UL) و نظامنامه ملی برق National Electrical Code (NEC) آنها را به رده = CLASS – گروه = Group و تقسیم کرده و محدودیت های قانونی درجه حرارت را برایشان مشخص کنند .

 

طراحی الکتروموتورهای ضد انفجار در محیط های بسته

The Basics: Explosion Proof Enclosure Design

این نوع موتورهای ضد انفجار برای محیط های بسته طراحی می شوند ملاحظات اساسی برای این موتورها این است که باید از بروز جرقه در محیطی که می تواند حاوی بخارات و گازهای قابل اشتعال باشد خودداری کند. موتورهای ضد انفجاری برای محیط های بسته برای محیط های بسته ؛ سنگین و پر حجم هستند . آنها به گونه ای طراحی شده اند که در حد توانایی موتور در برابر خوردگی و محدوده درجه حرارت و گرم شدن بیش از اندازه مقاوم می باشد .سازندگان اتصالات این و فلنج های آنها را به گونه ای می سازند که در برابر نفوذ شعله مقاوم flame tight, باشد. و محفظه ای باریکی داشته باشند که به هنگام وقوع انفجار داخلی گازهای داغ حاصل از انفجار رها شده و امکان سرد شدن پیدا کنند و به اندازه سرد شوند که باعث انفجار مجدد نشوند .

 

مروری بر دسته بندی موتورها :

Overview of Motor Classifications

 

الکتروموتورهای ضد انفجاری اساساً در دسته بندی موتورهای محصور= سربسته قرار می گیرند که بر پایه حفاظت در برابر شرایط محیط و نیز سرد شدن ساخته شده اند .

بطورکلی موتورهای محصور که توسط : موسسه ملی سازندگان تجهیزات برقی National Electrical Manufacturers Association (NEMA) و نیز کمیته بین المللی الکتروتکینیکال International Electrotechnical Commission (European standard) که استانداردی اروپایی است طراحی شده اند در دو گروه کلی قرار می گیرند

 

۱- موتور با پوسته باز open enclosures

۲-موتور با پوسته کاملاً محصور شده ally enclosed enclosures.

 

نوع : پوسته باز آن دارای دریچه هایی است که امکان تهویه هوا در اطراف سیم پیچ های موتور را می دهد .

چهار نوع از این موتور های پوسته باز وجود دارند .

Drip-proof = مقاوم در برابر قطره

Splash-proof = مقاوم در برابر پاشش

Guarded = محافظت شده

Weather protected = مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی

 

استفاده از الکتروموتورهایی که در پوسته آنها باز است Open enclosures برای مکانهای مخاطره آمیز مناسب نیست برای این کار باید از موتورهایی که بطور کامل در پوسته محصور شده اند Totally enclosed enclosures استفاده شود . موتورهای کاملاً محصور از جریان هوا از داخل به بیرون از موتور و به محیط اطراف جلوگیری می کنند اما آنها گازها را کاملاً نشت بندی نمی کنند چهار نوع موتور کاملاً محصور وجود دارد که عبارتند از :

موتورهای کاملاً محصور بدون تهویه هوا Totally Enclosed, Non Ventilated (TENV)

موتورهای کاملاً محصور با پروانه خنک کننده Totally Enclosed, Fan Cooled (TEFC)

موتور کاملاً محصور با هوای بیش از اندازه Totally Enclosed, Air Over (TEAO) •

الکتروموتور ضد انفجار زیمنس الکتروموتور ضدانفجار ATB Sever الکتروموتور ضد انفجار مارلی

الکتروموتور ضد انفجار زیمنس

الکتروموتور ضدانفجار ATB Sever

الکتروموتور ضد انفجار مارلی
AEG-electromotor الکتروموتور ضد انفجار لوهر الکتروموتور ضدانفجار Seipee
الکتروموتور ضد انفجار AEG الکتروموتور ضد انفجار لوهر الکتروموتور ضدانفجار Seipee
الکتروموتور ضدانفجار WEG  الکتروموتور ضدانفجار Leroy Somer
الکتروموتور ضدانفجار WEG الکتروموتور ضد انفجار ABB الکتروموتور ضدانفجار Leroy Somer
الکتروموتور ضدانفجار Leroy Somer
الکتروموتور ضدانفجار VEM

دسته بندی الکتروموتورهای ضد جرقه

الکتروموتورهای ضد جرقه برای محیط های مخاطره آمیز توسط آزمایشگاههای بیمه Underwriters Laboratories (UL) و نیز نظام نامه ملی برق Underwriters Laboratories (UL) و نیز OSHA بشرح زیر تعریف شده است .

کلاس ۱ : گازها بخارات و مایعات Gases, vapors, and liquids:

گروه A : استیلن Gases, vapors, and liquids

گروه B : هیدورژن و مظائر آن . Hydrogen, etc.

گروه C : اتر و نظائر آن Ether, etc.

گروه  D : هیدروکربنها ؛ سوختها و , حلالها و نظائر آن Hydrocarbons, fuels, solvents, etc.

دسته بندی ۱ : مخاطرات انفجاری معمول Normally explosive and hazardous

دسته بندی ۲ : مخاطراتی که بطور معمول در هوا وجود ندارند ولی بطور غیر مترقبه ممکن است بروز کنند .

Not normally present in an explosive concentration (but may accidentally exist) کلاس II : گردو غبارها Dusts • گروه E : غبار فلزات ( هادی و منفجر کننده ) • گروه F : غبار کربن ( که برخی از آنها هادی بوده و همه آنها قابل انفجارند ) • گروه G : آرد , نشاسته , حبوبات , پلاستیک های قابل احتراق یا غبارات شیمیایی ( قابل انفجار)

دسته بندی ۱ : مقادیر قابل اشتعال غبارکه بطور معمول وجود دارند و یا ممکن است بصورت معلق وجود داشته باشند و یا غبارهای هادی که وجود دارند .

دسته بندی ۲ : غباری که بطور معمول به مقداری که باعث اشتعال شوند در هوا معلق نیستند ( اما ممکن است که بطور اتفاقی رها شوند ) لایه های غبار که حضور دارند.

کلاس III : الیاف

منسوجات ؛ مصنوعاتی چوبی و نظائر آن ( که بسادگی قابل اشتعال هستند اما تمایلی به انفجار ندارند )

دسته بندی ۱ : مورد استفاده و یا جابجا شدن توسط تولید کنندگاه

دسته بندی ۲ : نگهداری و یا جابجایی درانبار ( منحصراً برای سازندگان )

الکتروموتورهای ضد انفجار  بسته با محیط های

به رده ؛ گروه و دسته تقسیم می شوند ( مثلاً کلاس I دسته بندی ۲ یا کلاس ۱ و دسته بندی ۲ و نطائر آن (e.g., Class I, Division 1, Class I Division 2, etc.))

تفاوت در کلاس آنها بستگی به محدودیت درجه حرارت و برای روشهای محافظت در برابر مواد از گروه = groups استفاده می شود .

Explosion Proof Construction ساختارهای ضد انفجاری موتورهای ضد انفجاری با قطعاتی و موادی ساخته می شوند که توانایی مقاومت در برابر مناطق مخاطره آمیز را داشته باشد این شرایط شامل :

عایق های کلاس F

محورهای و زنجیرهای مسی ضد جرقه

کاندویت ها و جعبه های به ابعاد بزرگ که سوراخهایی که رزوه دارند .

فن های خنک کننده مقاوم در برابر خوردگی و نیز ضد جرقه Non-sparking, corrosion resistant, cooling fans

درپوش های فن و صفحات انتهایی از چدن Cast iron end plates and fan covers

  • Stainless steel breathers and drains

تخلیه و تنفس ها از جنس فواد ضد زنگ

استفاده از بلبرینگ های نشت بندی شده و ضد اصطکاک با پوشش دوگانه و بزرگتر از اندازه با گریس های حرارت بالا

Oversized, double-shielded, anti-friction, sealed ball bearings with high temperature grease • Low loss steel laminations for higher efficiency

لابه های فولاد ضد زنگ با تلفات کم برای کارایی بیشتر • Precision dynamic balancing

بالانس دقیق دینامیک  High temperature polyester varnish impregnated armatures

آرمیچرهایی که با لاک های پلی استر در درجه حرارت بالا اشباع شده اند • Dynamically balanced to reduce vibrations

بالانس دینامیکی برای کاهش لرزش

عایق های سیم پیچ کلاس F

ClassF winding insulation نسبت به سایر کلاس عایق ها بیشترین محافظت را در برابر درجه جرارت دارا می باشند

عایق های کلاس H Class H polyester که با لاک پلی استر پوشش داده شده اند و در آمیچر موتور مورد استفاده هستند نیز بیشترین حفاظت در برابر درجه حرات را ارائه می دهند .

ورقه های انتهایی end plates موتور از جنس چدن هستند تا ضمن اینکه استحکام خوبی دارند بتوانند فشار بالای ناشی از انفجاررا تحمل کرده و در برابر خوردگی هم مقاوم باشند . همه بخش ها ماشینکاری شده اند تا درزهای آنها خیلی کم باشد و مانع از خروج گازهای ناشی از انفجار به بیرون بشوند تا زمانیکه موتور به اندازه کافی سرد شود و امکان مشتعل کردن اتمسفر محیط را نداشته باشد .

نگهدارنده های برنجی و ضد جرقه محور موتور Non-sparking brass shaft slingers این امکان را می دهند که نشت بندی محور motor shaft بخوبی صورت گیرد.

جعبه اتصالات و لوله های هدایت کننده کابل برق conduit/connection boxes باید به آن اندازه بزرگ انتخاب شوند تا بتوانند سیم ها و کابلهای متصل به موتور را در خود جای دهند همانگونه که قبلاً یادآوری شد این لوله ها باید از جنس چدن ساخته شوند تا ضمن اینکه استحکام بیشتری دارند در برابر خوردگی هم مقاوم باشند

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.